Zpráva o činnosti 2014

Česká asociace pedagogického výzkumu

Zpráva o činnosti (od září 2013 do srpna 2014)

(prezentovaná na výroční členské schůzi dne 8. září 2014)

Složení výboru ČAPV

Výbor pracoval druhým rokem funkčního období (zvolen byl členskou schůzí v září 2012 v Praze) v tomto složení: Dr. Dominik Dvořák, Dr. Petr Knecht, doc. Jana Poláchová Vašťatková, doc. Petr Novotný a doc. Petr Urbánek jako předseda. Funkci tajemnice vykonávala paní Ilona Jelínková.

Výbor se sešel fyzicky jednou, před konáním členské schůze 7. září 2014 v Olomouci. Další spolupráce stála na průběžných dílčích fyzických kontaktech a na velmi frekventované komunikaci mezi členy výboru (prostřednictvím elektronické komunikace).

Členská základna ČAPV

Členská základna i nadále roste, resp. přibývají noví členové. Evidenční počet členů (2009 – 225; 2010 – 243; 2011 – 260; 2012 – 303; 2013 – 21) dosáhl 339 (jedna další přihláška je aktuálně v řízení). Za dobu posledních dvou let volebního období stávajícího výboru (tedy od září 2012) bylo do dnešního dne přijato 58 zájemců o práci v ČAPV. Přijímání nových členů není formální ani automatické, ale probíhá schvalovací procedurou ve výboru. Nově přijatým členům je poté zaslán osobní dopis se základními informacemi. Aktivních členů, kteří si pravidelně plní své základní členské povinnosti, je k dnešnímu datu 141.

Přesto se výboru daří poměrně solidně zajišťovat platební disciplínu svých členů; od minulé konference byla vybrána částka 45.500 Kč. (2009 – 15,3 tis.; 2010 – 15,6 tis.; 2011 – 28,3 tis.; 2012 – 49,6 tis.; 2013 – 41,3 tis.). Dík patří všem, kteří si plní tuto svou základní členskou povinnost.

Způsob placení členských příspěvků je stále možno dvěma způsoby:

 1. Prostřednictvím bankovního převodu nebo složenkou na účet asociace, který je veden u České spořitelny (č. účtu 000000 – 2051199389 / 0800; pobočka Felberova 4, Liberec. Členské evidenční číslo je současně vždy variabilním symbolem pro platbu.
 2. Hotovostní úhradou v sídle Asociace proti potvrzení, resp. v hotovosti na každoročních konferencích (září), což je termínově nejzazší variantou úhrady za aktuální kalendářní rok.

Vzhledem ke změně vedení výboru v září 2014 lze předpokládat, že se sídlo Asociace přestěhuje a může se změnit i číslo účtu. Členové ČAPV budou o tomto v předstihu zpraveni v Bulletinu a na webových stránkách ČAPV.

Hodnocení práce výboru ČAPV v uplynulém roce (od září 2013 do srpna 2014)

1. Příprava 22. konference ČAPV v Olomouci

Organizace konference se velmi iniciativně ujal tým kolegů z Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Výbor ČAPV děkuje pořadatelům z olomoucké fakulty, vedení Pedagogické fakulty a zejména doc. Vašťatkové Polachové, předsedkyni organizačního výboru za vynaložené úsilí při přípravě konference. Konferenčním produktem bude tištěný sborník anotací a (recenzovaný) sborník odezněných příspěvků.

Příprava konference v Olomouci probíhala v úzkém kontaktu s výborem ČAPV; jedna pracovní schůzka se uskutečnila na podzim v Olomouci. Dále byl výbor v přímém, e-mailovém i telefonním kontaktu s organizátory, zejména s předsedkyní organizačního výboru, která je členkou výboru ČAPV. Také proto byla spolupráce na přípravě nadstandardní.

2. Bulletin ČAPV

Již šestým rokem (od ledna 2009) je pravidelně členům rozesílán elektronický informační Bulletin ČAPV, vydávaný IŠV PedF MU Brno. Bulletin ČAPV považuji za velmi užitečný, pravidelně informuje o záležitostech Asociace, o významných publikačních a konferenčních aktivitách spojených s výzkumem, je i platformou pro diskusi uvnitř Asociace. Od poslední konference 2013 vyšlo průběžně šest čísel a u této roční frekvence také zůstane. Periodicky vydávaný informační Bulletin ČAPV je též sledovaným produktem RVS i EERA a především významně zkvalitňuje činnost Asociace. Díky za tento kvalitní informační servis patří brněnskému pracovišti Institutu výzkumu školního vzdělávání a jmenovitě redaktoru dr. Petru Knechtovi.

Výbor připomíná, že informace a zprávy související s akcemi pedagogického výzkumu, s aktuálními publikačními produkty, konferencemi atd. je možné směrovat dr. Knechtovi (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) na jeho pracoviště (IVŠV Pedagogické fakulty MU v Brně). Bulletin ČAPV bude nadále přímo elektronicky zasílán výhradně členům ČAPV (od 1/2013); s časovým odstupem je umisťován na www stránky ČAPV, kde je tím i archivován.

3. Vnější kontakty ČAPV

ČAPV je členskou organizací Rady vědeckých společností Akademie věd ČR, od níž opět na základě žádosti získala pro rok 2014 účelovou nekrácenou finanční dotaci ve výši 28.000,- Kč. Dotace slouží vždy k úhradě konferenčního sborníku, resp. sborníku anotací, pro pořadatele našich konferencí. RVS byla předložena výroční zpráva o činnosti za rok 2013 a vyúčtována dotace za rok 2013. Pokračuje standardní spolupráce s RVS (konané 25. října 2012 v Praze).

V úterý 10. 6. proběhl na RVS seminář „Občanská sdružení dle zákona č.83/1990 Sb. jako spolky od 1.1.2014“ (JUDr. Lenka Deverová). Zastupovala dr. Veronika Laufková. Změna OZ znamená pro naši Asociaci nutné úpravy Stanov.

ČAPV je také členem EERA (European Educational Research Association) s povinnostmi a výhodami z toho vyplývajícími. Kontakt s EERA má ve výboru na starosti doc. Petr Novotný. Za jeho práci, která je s tím spojená, děkuji. Evropské asociaci doposud nebyl uhrazen členský příspěvek (100 €), bude tak v nejbližších dnech učiněno; členům ČAPV je poskytována sleva na výroční konferenci EERA, která se letos uskutečnila v Portu (1. - 5. září 2014). V příštím roce je tato konference plánována do maďarské Budapešti v termínu (7. – 11. září 2015).

5. Další aktivity

 • V září 2013 proběhla jubilejní 21. konference ČAPV v Ústí nad Labem. Sluší se proto ještě jednou poděkovat kolegům z Pedagogické fakulty UJEP, zejména organizačnímu štábu konference, dr. Kratochvílové.

6. Kontrola úkolů a námětů pro práci výboru, vyplývající z jednání členské schůze v září 2013:

 • Zaregistrovat změnu Stanov ČAPV na MV ČR. Splněno.
 • Zahájit spolupráci, garantovat a podpořit přípravu na 22. konferenci ČAPV v Olomouci. Splněno.
 • Podat žádost o dotaci na činnost RVS na rok 2014 (do 18. 10. 2013). Splněno, byla získána dotace 28.000,- Kč.
 • Provést vyúčtování získané dotace RVS za rok 2013 (do konce roku 2013). Splněno, akceptováno RVS.
 • Rozvíjet práci existujících odborných stálých komisí. Nedaří se plnit.

7. Úkoly a náměty pro výbor v následujícím období (září 2014 až srpen 2015)

 • Zahájit spolupráci, garantovat a podpořit přípravy na 23. konferenci ČAPV (příslib PedF ZČU Plzeň); termín ECER 2015 od 7.9. v Budapešti.
 • Otevřít diskusi a práci na přizpůsobení Stanov dikci a požadavkům nového Občanského zákoníku tak, aby bylo možno „zesouladit“ Stanovy s NOZ nejdéle do 1. ledna 2016. K diskusi bude možno využít platformu Bulletinu ČAPV. Vytvořit pracovní skupinu.
 • Podat žádost o dotaci RVS na rok 2015 (do 10. 10. 2014) v obdobné částce jako v roce 2014.
 • Provést vyúčtování získané dotace RVS za rok 2013 (do prosince 2014).
 • Spoluúčast ČAPV (s nakladatelstvím Portál) na akci „PEN po pěti letech aneb setkání k jubileu nejen jedné knihy“.
 • Rozvíjet činnost (existujících, částečně pracujících) odborných stálých komisí ČAPV (komise pro oceňování publikačních produktů; komise pro vzdělávací politiku, „legislativní“ komise), případně zřídit další komise, zapojovat do jejich činnosti členy Asociace.
 • Rozvíjet diskusi (např. na stránkách Bulletinu) k možnostem práce tematických sítí.
 • Působit na členskou základnu ve větším zapojováním členů do dění Asociace.

Projednáno na schůzi výboru 7. 9. 2014

V Liberci 5. září 2014                                                 Za výbor ČAPV Petr Urbánek, předseda