SPOLEČENSKÁ RELEVANCE A PERCEPCE ZEMĚPISU A GEOGRAFIE V ČESKU

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autoři: Hána David, Řezníčková Dana, Marada Miroslav

Abstrakt : Tento příspěvek si klade za cíl představit společenskou relevanci zeměpisua geografie pomocí sledování jejich percepce širokou věřejností a jejich srovnání s dalšími předměty vzdělávání i obory vědecké práce.

Klíčová slova: společenská relevance; percepce oboru; geografie; Česko

Článek ke stažení [PDF] : SPOLEČENSKÁ RELEVANCE A PERCEPCE ZEMĚPISU A GEOGRAFIE V ČESKU

Title: SOCIAL RELEVANCE AND PERCEPTION OF GEOGRAPHY IN CZECHIA

Abstract: Social relevance of a school subject or scientific field is a concept pointing to their position in the curriculum, the scientific system or their perception by public.

Keywords: social relevance; field perception; geography; Czechia

Download the article in English [PDF]: Not available

Pojetí geografie u studentů učitelství zeměpisu v ČR: Výsledky shlukové analýzy

Sekce 3 – Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci

Autoři: Michaela Spurná, Petr Knecht, Hana Svobodová

Abstrakt : V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit,jaké je pojetí geografie a geografického vzdělávání u studentů učitelství zeměpisu/geografie na českých univerzitách

Klíčová slova: studenti učitelství, pojetí, geografie, zeměpis, shluková analýza

Článek ke stažení [PDF] : Pojetí geografie u studentů učitelství zeměpisu v ČR: Výsledky shlukové analýzy

Title:  Czech Secondary Pre-service Teachers ’Perspectives of Geography : Findings of Cluster Analysis

Keywords: pre-service teachers, perspectives, geography, cluster analysis

Download the article in English [PDF]: Not available

EXPERIMENTÁLNÍ METODA V OBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH – MOŽNOSTI A OMEZENÍ

6. SEKCE: Výzkum vzdělávacích a učebních procesů

Autor: VĚRA ČÍŽKOVÁ

Abstrakt: Změna koncepce vzdělávání vyvolává potřebu přehodnotit v jednotlivýchpředmětech jak obsahovou, tak především procesuální stránku výuky.Pozornost je třeba soustředit na využívání takových forem, metod,prostředků a učebních materiálů, které budou maximálním způsobempodporovat aktivní činnosti žáků a rozvoj požadovaných kompetencí.Skutečný přínos a účinnost těchto postupů je však třeba v jednotlivýchpředmětech ověřit, zhodnotit a porovnat s klasickými. K této problematiceje zaměřen i výzkum v didaktice biologie, chemie a zeměpisu, který jepodpořen grantovým projektem JPD 3 Přírodovědná gramotnost.

Klíčová slova: didaktika biologie, chemie, geografie, výzkum, experimentálnímetoda

Článek ke stažení [PDF]: EXPERIMENTÁLNÍ METODA V OBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH – MOŽNOSTIA OMEZENÍ

Abstract: Conceptions changes in education announce need to revalue bothcontentual aspect in each subject and especially processual aspect ofeducation. Necessary is concentrate attention on exploitation forms,methods, instruments and teaching techniques. These will maximallysupport students to active participation and development of requiredcompetences. Real contribution and effect of these procedures in eachsubject is necessary to verify, evaluate and compare it with classicalprocedures. On this matter is located research in didactic biology,chemistry and geography which is supported by grant JPD3 Scienceknowledge.

Keywords: didactic biology, chemistry, geography, research, experimental method

Download the article in English [PDF]: Not available