Etický kodex ČAPV

ETICKÝ KODEX ČESKÉ ASOCIACE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Návrh projednán a schválen na XXI. konferenci ČAPV (Ústí nad Labem, 2013)

Tímto schváleným textem Etického kodexu by se měli řídit ve své profesní činnosti členové ČAPV. Návrh byl předložen na XVII. konferenci ČAPV (Ostrava, 2009) a byl dále v období mezi konferencemi diskutován členskou základnou. Etický kodex byl schválen VH na XVIII. konferenci ČAPV v Liberci, dne 7. září 2010 a následné korekce byly schváleny na XXI. konferenci ČAPV v Praze 2012.

Návrh je zaměřen na dvě stěžejní oblasti pedagogického výzkumu, a to na realizaci výzkumu a na publikační činnost.

Etické principy realizace výzkumu

Člen České asociace pedagogického výzkumu
 1. respektuje pravidla vědecké práce, stejně jako svobodné, nezávislé a kritické myšlení
 2. odpovídá za přesnost a správnost průběhu výzkumu, za způsob zpracování dat a za kvalitu prezentovaných dat
 3. provádí výzkum s respektem vůči všem jedincům, kteří jsou přímo či nepřímo cílem zkoumání, a dbá, aby jim nezpůsobil újmu a nepoškodil jejich práva
 4. informuje účastníky výzkumu pravdivě o povaze, cíli a průběhu výzkumu, stejně jako o možných důsledcích výzkumu
 5. získává pro výzkum dobrovolný informovaný souhlas od zkoumaných účastníků a poučí je o jejich možnosti z výzkumu kdykoliv odstoupit
 6. zachovává důvěrnost anebo anonymitu informací získaných během výzkumu od zkoumaných účastníků (týká se jak psaného, tak obrazového materiálu)
 7. při výzkumu používá metody sběru dat s ohledem na zachování autorských práv
 8. během výzkumu i po jeho zveřejnění uchovává data a plány výzkumu takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich zneužití
 9. zprostředkuje výsledky svého výzkumu zkoumaným účastníkům s respektováním dohodnutého způsobu prezentace
 10. nezveřejňuje výsledky svého výzkumu, pokud by mohlo dojít k poškození práv zkoumaných účastníků

Etické principy publikační činnosti

Člen České asociace pedagogického výzkumu
 1. je povinen zveřejňovat výsledky své badatelské práce, a to v psaných i mluvených prezentacích (monografie, články v časopisech, přednášky aj.)
 2. obsah svých publikací prezentuje pravdivě a nezkresleně na základě dosažených vlastních i jiných výzkumů
 3. nezamlčuje záměrně názory jiných autorů, které by byly protichůdné k jeho vlastním stanoviskům
 4. své výsledky prezentuje v závislosti na typu obsahu tak, aby byly k dispozici různým skupinám potenciálních uživatelů (tj. jiným badatelům, vzdělávacím politikům, učitelům a ředitelům škol, pracovníkům školské administrativy, rodičům, dětem a mládeži aj.)
 5. publikace ztvárňuje tak, aby svými komunikačními parametry byly přizpůsobeny očekávaným potřebám jednotlivých skupin uživatelů
 6. uvádí pouze ty prameny, s nimiž se skutečně a přímo seznámil
 7. ctí autorská práva jiných badatelů a zdrojů informací a v žádném případě neuplatňuje zkreslení citací, jejich účelového vytrhávání z původního kontextu apod.
 8. důsledně cituje i autory diplomových či jiných studentských prací (pokud z nich čerpá); studenty považuje za plnoprávné autory
 9. soustavně a přesně dodržuje pravidla citace myšlenek či částí textů z jiných publikací, zejména důslednými odkazy na zdroje (autory), z nichž je citováno; přitom se řídí zásadami vyplývajícími z citačních norem (ČSN ISO 690, APA aj.), resp. jejich modifikacemi v jednotlivých nakladatelstvích, redakcích časopisů aj.
 10. ve sporných případech se opírá o ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb., zejména o § 31 upravující citace v odborných a vědeckých dílech

Při sestavování Etického kodexu byly inspirací kodexy AERA a BERA, ale respektovány jsou podmínky a potřeby českého pedagogického výzkumu. Podrobné objasnění Etického kodexu je obsaženo ve stati publikované v časopisu Pedagogická orientace (2009, č. 2, s. 89–105). Návrh Etického kodexu byl vypracován a průběžně zpřesňován Janem Průchou a Romanem Švaříčkem.