ČAPV oceňuje

Česká asociace pedagogického výzkumu upozorňuje na publikace členů ČAPV, které vynikají kvalitou výzkumné práce a její prezentace, popřípadě otevírají nová výzkumná témata nebo přinášejí metodologické inovace. Proto od roku 2012 uděluje jednou ročně při příležitosti výroční konference Cenu ČAPV za významnou publikaci. V porotě rozhodující o cenách zasedají naši přední badatelé v pedagogických vědách. Aktuální složení poroty je následující: Petr Najvar (PdF MU, Brno), Jana Poláchová Vašťatková (FF UP, Olomouc), Iva Stuchlíková (PF JU, České Budějovice), Stanislav Štech (PedF UK, Praha), Petr Urbánek (TUL, Liberec), Adriana Wiegerová (FHS UTB, Zlín). Tajemníkem komise je místopředseda ČAPV Martin Chvál, který administraci převzal po Dominikovi Dvořákovi od roku 2018. Dříve v porotě zasedali též Martin Chvál, Eva Minaříková, Petr Novotný, Michaela Píšová, Jan Průcha, Klára Šeďová, Kateřina Vlčková, či Jiří Zounek.

Současná výzva za roky 2020 a 2021 a podmínky ocenění jsou dostupné zde.

Recenzovaná stať v periodiku (český nebo slovenský jazyk)

Gavora, P., & Braunová, J. (2010). Adaptácia Dotazníka organizačnej klímy školy (OCDQ-RS). Pedagogická orientace, 20(1), 39–59. https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1346/999

Vašťatková Poláchová, J., & Chvál, M. (2010). K využití sémantického diferenciálu při autoevaluaci školy. Orbis scholae, 4(1), 111–128. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.185

Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 16(1), 89–118. https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/124/226

Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis scholae, 7(3), 73–85. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.14

Urbánek, P., Dvořák, D. & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1) 65–78. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.5

Hloušková, L. (2014). Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání. Studia paedagogica, 19(2), 11–38. https://doi.org/10.5817/SP2014-2-2

Starý, K., & Laufková, V. (2015). Kde žáci v polovině základního vzdělávání selhávají při porozumění čtenému polemickému textu. Pedagogika, 65(4), 392–412. https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11307&lang=cs

Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-415

Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71–91. https://doi.org/10.14712/23363177.2017.18

Mareš, J. (2018). Odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství. Pedagogika, 68(2), 173–200. https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1090

Spilková, V. (2019). Přístupy k výuce pedagogiky v kontextu měnících se paradigmat v učitelském vzdělávání. Pedagogika, 69(3). 269–291. https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1529

Švaříček, R., Straková, J., Brom, C., Greger, D., Hannemann, T., & Lukavský, J. (2020). Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia Paedagogica, 25(3), 9-41. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2020-3-1.

Recenzovaná stať v periodiku (světový jazyk)

Dvořák, D., Urbánek, P., & Starý, K. (2014). High autonomy and low accountability: Case study of five Czech schools. Pedagogická orientace, 24(6), 919–940. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-6-919

Lojdová, K. (2016). The end of academic freedom in the era of neoliberalism? Pedagogická orientace, 26(4), 605–630. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-4-605

Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57, 14–25. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.03.005

Katrňák, T., & Simonová, N. (2016). Trends in educational fluidity after the fall of socialism in the Czech Republic. Orbis scholae, 10(3), 49–69. https://doi.org/10.14712/23363177.2017.10

Straková, J., Simonová, J., & Greger, D. (2018). Improving mathematics results: does teachers’ academic optimism matter? A study of lower secondary schools. School Effectiveness and School Improvemen, 29(3), 446–463. https://doi.org/10.1080/09243453.2018.1446449

Mareš, J. (2019). Ethical and Moral Aspects of School Education: The situation in the Czech Republic, Pedagogika, 69(4), 401–443. https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1621

Šeďová, K., Sedláček, M., Švaříček, R., Majcík, M., Navrátilová, J., Drexlerová, A., Kycher, J., & Šalamounová, Z. (2019). Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction, 63. 1–11. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101217

Monografie nebo jiná neperiodická publikace (v libovolném jazyce).

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

Stuchlíková, I., Janík, T. a kol. (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita. https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/549/1713/312-1/#preview

Greger, D., Simonová, S., & Straková, J. (Ed.). (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2016/04/Spravedlivy_start.pdf

Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita.

Voňková, H. (2017). Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Průcha, J. (2019). Odborné školství a odborné vzdělávání. Fungování systému, problémy praxe a výzkum. Praha: Wolters Kluwer.

Smetáčková, I., Štech, S. a kol. (2020). Učitelské vyhoření. Proč vzniká a jak se proti němu bránit. Portál.

Publikace výzkumníka juniora (článek nebo neperiodická publikace v libovolném jazyce)

Bradová, J. (2012). Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy. Studia paedagogica, 17(2), 71–92. https://doi.org/10.5817/SP2012-2-5

Šalamounová, Z. (2013). Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení. Studia paedagogica, 18(1), 37–56. https://doi.org/10.5817/SP2013-1-3

Šťastný, V. (2014). Soukromé doučování a vzdělávací politiky v Evropě. Pedagogická orientace, 24(3), 353–374. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-353

Laufková, V., & Novotná, K. (2014). Školní hodnocení z pohledu žáků. Orbis scholae, 8(1) 111–127. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.8

Jireček, M. (2014). Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno: Masarykova univerzita. https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/771/2475/392-1/#preview

Vyhnálek, J. (2016). Meziškolní mobilita: přehledová studie výzkumných témat. Orbis scholae, 10(1), 63–96. https://doi.org/10.14712/23363177.2016.14

Juhaňák, L. (2017). Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza. Studia Paedagogica, 22(1), 9–36. https://doi.org/10.5817/SP2017-1-2

Picková, H. (2017). Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění. Orbis scholae, 11(1), 51–69. https://doi.org/10.14712/23363177.2017.17

Šlapalová, K., & Hlaďo, P. (2020). „Už mě to tam nebavilo“ – absentérství žáků středních odborných škol v kontextu odpoutávání se od školy. Orbis scholae, 14(1), 81-99. https://doi.org/10.14712/23363177.2020.12

Mimořádná ocenění

… za významný přesah monografického díla směrem do praxe: 

Starý, K., Laufková, V., Novotná, K., Stará, J., Šťastný, V., & Z. Svobodová (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

… za koncipování rozsáhlejších výzkumných projektů s monografickými výstupy: 

Martinu Chválovi za odbornou garanci tvorby a za publikaci souboru nástrojů pro pedagogický výzkum a školskou praxi v projektu Cesta ke kvalitě, národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE“ – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ (2009-2012). http://www.nuv.cz/ae

Tomášovi Janíkovi za koncipování a koordinaci výzkumu Kurikulum G  (Podpora gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání; projekt MŠMT, 2009-2011) za publikace jeho teoretických východisek, metodologie a výsledků. https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1231

Janu Průchovi, Elišce Walterové a Jiřímu Marešovi za péči o aktualizace opakovaných vydání Pedagogického slovníku. 

… za aktivity související s vědeckým publikováním

Martinu Chválovi a výkonné redakci časopisu Pedagogika za vytvoření a zpřístupnění digitálního archivu časopisu Pedagogika. https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?page_id=12008&lang=cs