ČAPV oceňuje

Česká asociace pedagogického výzkumu upozorňuje na publikace členů ČAPV, které vynikají kvalitou výzkumné práce a její prezentace, popřípadě otevírají nová výzkumná témata nebo přinášejí metodologické inovace. Proto od roku 2012 uděluje jednou ročně při příležitosti výroční konference Cenu ČAPV za významnou publikaci. V porotě, rozhodující o cenách, zasedli následující kolegové a kolegyně: Milada Rabušicová (FF MU, Brno), Iva Stuchlíková (PF JU, České Budějovice), Stanislav Štech (PedF UK, Praha), Jana Poláchová Vašťatková (FF UP, Olomouc), Petr Urbánek (TUL, Liberec) a Adriana Wiegerová (FF UKB, Bratislava). Tajemníkem soutěže a poroty byl Martin Chvál.

V roce 2023 byla udělena následující ocenění:

V kategorii Recenzovaná stať v českém či slovenském periodiku:

  • Šalamounová, Z. (2022). Základní školy v procesu adaptace na výuku na dálku: vícepřípadová studie. Studia paedagogica, 27(1), 35–66. DOI: 10.5817/SP2022-1-2.

V kategorii Monografie nebo jiná neperiodická publikace (v libovolném jazyce):

  • Šeďová, K., Šalamounová, Z., Švaříček, R., & Sedláček, M. (2020). Getting dialogic teaching into classrooms: Making change possible. Springer.

V kategorii Junior:

  • Agayneh, A., & Chvál, M. (2022). Klima učitelských sborů v arabských školách v Izraeli. E-pedagogium, 22(3). 7–26. DOI: 10.5507/epd.2022.018.

Mimořádné poděkování patří Petrovi Najvarovi za šestileté působení v hodnoticí komisi. Dochází k postupnému a pravidelnému obměňování členů komise.

Minulá ocenění

Recenzovaná stať v periodiku (český nebo slovenský jazyk)

Gavora, P., & Braunová, J. (2010). Adaptácia Dotazníka organizačnej klímy školy (OCDQ-RS). Pedagogická orientace, 20(1), 39–59. https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1346/999

Vašťatková Poláchová, J., & Chvál, M. (2010). K využití sémantického diferenciálu při autoevaluaci školy. Orbis scholae, 4(1), 111–128. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.185

Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 16(1), 89–118. https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/124/226

Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis scholae, 7(3), 73–85. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.14

Urbánek, P., Dvořák, D. & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1) 65–78. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.5

Hloušková, L. (2014). Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání. Studia paedagogica, 19(2), 11–38. https://doi.org/10.5817/SP2014-2-2

Starý, K., & Laufková, V. (2015). Kde žáci v polovině základního vzdělávání selhávají při porozumění čtenému polemickému textu. Pedagogika, 65(4), 392–412. https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11307&lang=cs

Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-415

Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71–91. https://doi.org/10.14712/23363177.2017.18

Mareš, J. (2018). Odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství. Pedagogika, 68(2), 173–200. https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1090

Spilková, V. (2019). Přístupy k výuce pedagogiky v kontextu měnících se paradigmat v učitelském vzdělávání. Pedagogika, 69(3). 269–291. https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1529

Švaříček, R., Straková, J., Brom, C., Greger, D., Hannemann, T., & Lukavský, J. (2020). Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia Paedagogica, 25(3), 9-41. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2020-3-1.

Češková, T. (2021). (Klíčové) kompetence v českém vzdělávání: Proč si navzájem nerozumíme? Studia paedagogica, 26(3), 7–27. DOI: 10.5817/SP2021-3-1.

Štech, S. (2021). Výzkum, experti a politici – podivuhodný život ideje inkluzivního vzdělávání v ČR. Pedagogika, 71(3). 403–420. DOI: 10.14712/23362189.2021.981.

Recenzovaná stať v periodiku (světový jazyk)

Dvořák, D., Urbánek, P., & Starý, K. (2014). High autonomy and low accountability: Case study of five Czech schools. Pedagogická orientace, 24(6), 919–940. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-6-919

Lojdová, K. (2016). The end of academic freedom in the era of neoliberalism? Pedagogická orientace, 26(4), 605–630. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-4-605

Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57, 14–25. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.03.005

Katrňák, T., & Simonová, N. (2016). Trends in educational fluidity after the fall of socialism in the Czech Republic. Orbis scholae, 10(3), 49–69. https://doi.org/10.14712/23363177.2017.10

Straková, J., Simonová, J., & Greger, D. (2018). Improving mathematics results: does teachers’ academic optimism matter? A study of lower secondary schools. School Effectiveness and School Improvemen, 29(3), 446–463. https://doi.org/10.1080/09243453.2018.1446449

Mareš, J. (2019). Ethical and Moral Aspects of School Education: The situation in the Czech Republic, Pedagogika, 69(4), 401–443. https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1621

Šeďová, K., Sedláček, M., Švaříček, R., Majcík, M., Navrátilová, J., Drexlerová, A., Kycher, J., & Šalamounová, Z. (2019). Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction, 63. 1–11. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101217

Šťastný, V., Chvál, M., & Walterová, E. (2021). An ordinary moonlighting activity? Determinants of the provision of private tutoring by Czech schoolteachers. International Journal of Educational Development, 81/102351, 1–11. DOI: 1016/j.ijedudev.2021.102351.

Monografie nebo jiná neperiodická publikace (v libovolném jazyce).

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

Stuchlíková, I., Janík, T. a kol. (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita. https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/549/1713/312-1/#preview

Greger, D., Simonová, S., & Straková, J. (Ed.). (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2016/04/Spravedlivy_start.pdf

Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita.

Voňková, H. (2017). Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Průcha, J. (2019). Odborné školství a odborné vzdělávání. Fungování systému, problémy praxe a výzkum. Praha: Wolters Kluwer.

Smetáčková, I., Štech, S. a kol. (2020). Učitelské vyhoření. Proč vzniká a jak se proti němu bránit. Portál.

Publikace výzkumníka juniora (článek nebo neperiodická publikace v libovolném jazyce)

Bradová, J. (2012). Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy. Studia paedagogica, 17(2), 71–92. https://doi.org/10.5817/SP2012-2-5

Šalamounová, Z. (2013). Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení. Studia paedagogica, 18(1), 37–56. https://doi.org/10.5817/SP2013-1-3

Šťastný, V. (2014). Soukromé doučování a vzdělávací politiky v Evropě. Pedagogická orientace, 24(3), 353–374. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-353

Laufková, V., & Novotná, K. (2014). Školní hodnocení z pohledu žáků. Orbis scholae, 8(1) 111–127. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.8

Jireček, M. (2014). Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno: Masarykova univerzita. https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/771/2475/392-1/#preview

Vyhnálek, J. (2016). Meziškolní mobilita: přehledová studie výzkumných témat. Orbis scholae, 10(1), 63–96. https://doi.org/10.14712/23363177.2016.14

Juhaňák, L. (2017). Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza. Studia Paedagogica, 22(1), 9–36. https://doi.org/10.5817/SP2017-1-2

Picková, H. (2017). Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění. Orbis scholae, 11(1), 51–69. https://doi.org/10.14712/23363177.2017.17

Šlapalová, K., & Hlaďo, P. (2020). „Už mě to tam nebavilo“ – absentérství žáků středních odborných škol v kontextu odpoutávání se od školy. Orbis scholae, 14(1), 81-99. https://doi.org/10.14712/23363177.2020.12

Mimořádná ocenění

… za významný přesah monografického díla směrem do praxe: 

Starý, K., Laufková, V., Novotná, K., Stará, J., Šťastný, V., & Z. Svobodová (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

… za koncipování rozsáhlejších výzkumných projektů s monografickými výstupy: 

Martinu Chválovi za odbornou garanci tvorby a za publikaci souboru nástrojů pro pedagogický výzkum a školskou praxi v projektu Cesta ke kvalitě, národní projekt MŠMT s plným názvem “AUTOEVALUACE” – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ (2009-2012). http://www.nuv.cz/ae

Tomášovi Janíkovi za koncipování a koordinaci výzkumu Kurikulum G  (Podpora gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání; projekt MŠMT, 2009-2011) za publikace jeho teoretických východisek, metodologie a výsledků. https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1231

Janu Průchovi, Elišce Walterové a Jiřímu Marešovi za péči o aktualizace opakovaných vydání Pedagogického slovníku. 

… za aktivity související s vědeckým publikováním

Martinu Chválovi a výkonné redakci časopisu Pedagogika za vytvoření a zpřístupnění digitálního archivu časopisu Pedagogika. https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?page_id=12008&lang=cs