Česká asociace pedagogického výzkumu a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy si vás dovolují pozvat na XXXII. výroční konferenci s názvem

Datum, místo a program

Konference se uskuteční prezenčně od 10. do 12. září 2024.
Místo setkání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, příp. v jiných, pěšky dostupných prostorách.

Zaměření konference

Pedagogický výzkum, vzdělávání učitelů a jiných pedagogických pracovníků jako i péče o děti a dospívající a podpora jejich učení, těží ze spolupráce různých oborů. Jedná se o spolupráci mezi obory a didaktikami těchto oborů, mezi didaktikami oborů navzájem a mezi různými aktéry vzdělávání,. Důležitá je spolupráce nejen ve výzkumu, ale i při projektování vzdělávacích programů na různých stupních vzdělávání od předškolního až po celoživotní. Příkladem přínosu této spolupráce je oblast preprimárního a primárního vzdělávání, která je v České republice rozvíjena především katedrami preprimární a primární pedagogiky, jejichž založení před 30 lety si letos připomínáme.

Jak bývá dobrým zvykem konference ČAPV, i ta letošní bude otevřena širokému spektru kvalitních výzkumně zaměřených příspěvků. Uvítáme, pokud příspěvek nebude přímo vycházet z mezioborové spolupráce, když alespoň v teoretickém ukotvení a/nebo v rámci diskuse výsledků autoři poukáží na možné mezioborové přesahy.

Plenární referáty

Hlavních plenárních přednášek se ujmou Keith Barton, Indiana University Bloomington, School of Education, a Naďa Vondrová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Sekce

 1. Teorie a metody v pedagogických vědách
 2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
 3. Učitelé a jejich vzdělávání, učení a rozvoj
 4. Cíle a obsahy výchovy a vzdělávání nejen z pohledu oborových didaktik
 5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
 6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
 7. Učení žáků a studentů
 8. Posterová sekce (tematicky otevřená)
 9. Sympozia a kulaté stoly (spojené s tématem konference)

Výzva pro účastníky konference

Zveme účastníky k zaslání abstraktů plánovaných příspěvků výzkumného nebo metodologického charakteru na konferenci. Abstrakt musí obsahovat název, jména autorů, teoretický rámec, metodologii, výsledky, diskusi a bibliografii v českém jazyce. Dále název, klíčová slova a abstrakt (v anglickém jazyce). Vše v rozsahu minimálně 5000 a maximálně 7700 znaků. Všechny přijaté abstrakty budou uveřejněny v elektronickém sborníku abstraktů, který bude mít přiděleno ISBN. Sborník abstraktů mohou autoři textů vůči IS VaVaI vykazovat jako výsledek typu D (nikoliv však pro GA ČR).

Přihlašování abstraktů a recenzní řízení 

Přihlašování abstraktů na konferenci probíhá přes aplikaci EasyChair, kde si nejprve každý zřídí účet a poté přihlásí příspěvek s použitím Šablony. Šablonu vyplňte ve Wordu a uložte ve formátu pdf. Šablona slouží pro lepší zpracování všech příspěvků pro účely sborníku abstraktů. Recenzní řízení je anonymní a každý příspěvek je hodnocen na základě níže uvedených kritérií dvěma nezávislými recenzenty. Výsledek procesu recenzního řízení bude A) přijat, B) vrácen k přepracování, C) nepřijat. Pokud bude příspěvek vrácen k přepracování, bude po včasném zapracování změn autorem příspěvek znovu posuzován.

 1. Pokyny pro přihlášení příspěvku na ČAPV 2024 v systému EasyChair
 2. Šablona příspěvku ČAPV 2024
 3. Manuál pro citační normu APA – 7. vydání
 4. Call for papers

Kritéria posuzování abstraktů a příspěvků

 1. Originalita tématu a autorského záměru
 2. Síla teoretického rámce
 3. Preciznost metodologického zpracování
 4. Zajímavost a jasnost prezentovaných závěrů
 5. Soudržnost argumentů v diskusi
 6. Formální náležitosti abstraktu (úprava textu dle APA 7, dodržení rozsahu)

Semináře pro začínající výzkumníky

První konferenční den, 10. září 2024, se uskuteční semináře nejen pro začínající výzkumníky. Zaměření a lektoři budou upřesněni v únoru 2024 na webových stránkách konference; členové ČAPV budou rovněž informováni emailem a prostřednictvím bulletinu. Přihlašování na semináře bude probíhat samostatně od března 2024 přes webové stránky www.capv.cz.

Důležité termíny

Přihlašování příspěvků na konferenci v systému EasyChair16. ledna – 21. února 2024
Informace o přijetí/nepřijetí příspěvku/požadavky na dopracování  do 21. dubna 2024
Registrace na konferenci přes webové stránky konference do 31. května 2024
Termín pro platbu registračního poplatku od 1. května do 31. května 2024
Termín konání konference 10. – 12. září 2024
Semináře pro začínající výzkumníky 10. září 2024

Účastníci bez aktivního vystoupení se do 31. května 2024 přihlašují prostřednictvím e-mailu: konference@capv.cz.

Konferenční poplatky

Člen ČAPV / aktivní nebo pasivní účast: 2 500,- Kč
Nečlen ČAPV / aktivní nebo pasivní účast: 3 500,- Kč
Student / aktivní nebo pasivní účast: 2 500,- Kč

V poplatku není zahrnuta strava a ubytování.
Konferenční poplatek je nevratný.

Kontakty na organizátory

E-mail: konference@capv.cz

Organizační výbor konference: Martin Chvál, Jana Poláchová Vašťatková, Jana Stará, Vít Šťastný