Česká asociace pedagogického výzkumu a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy si vás dovolují pozvat na XXXII. výroční konferenci s názvem

Datum, místo a program

Konference se uskuteční prezenčně od 10. do 12. září 2024.
Místo setkání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, příp. v jiných, pěšky dostupných prostorách.

Zaměření konference

Pedagogický výzkum, vzdělávání učitelů a jiných pedagogických pracovníků jako i péče o děti a dospívající a podpora jejich učení, těží ze spolupráce různých oborů. Jedná se o spolupráci mezi obory a didaktikami těchto oborů, mezi didaktikami oborů navzájem a mezi různými aktéry vzdělávání,. Důležitá je spolupráce nejen ve výzkumu, ale i při projektování vzdělávacích programů na různých stupních vzdělávání od předškolního až po celoživotní. Příkladem přínosu této spolupráce je oblast preprimárního a primárního vzdělávání, která je v České republice rozvíjena především katedrami preprimární a primární pedagogiky, jejichž založení před 30 lety si letos připomínáme.

Jak bývá dobrým zvykem konference ČAPV, i ta letošní bude otevřena širokému spektru kvalitních výzkumně zaměřených příspěvků. Uvítáme, pokud příspěvek nebude přímo vycházet z mezioborové spolupráce, když alespoň v teoretickém ukotvení a/nebo v rámci diskuse výsledků autoři poukáží na možné mezioborové přesahy.

Plenární referáty

Hlavních plenárních přednášek se ujmou Keith Barton, Indiana University Bloomington, School of Education, a Naďa Vondrová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Are justice and harmony possible? A curriculum of idealistic and pragmatic hope

Today’s world is beset by social, political, economic, and environmental crises, and education can and must play a role in addressing these. But what is the role of schools in preparing students to face such urgent issues? A traditional curriculum focused on separate subjects does little to prepare students for a life of public participation. Instead, students must engage with the range of knowledge that will help them understand social issues, and they must deliberate how to best address those issues. This presentation addresses how schools might reimagine curriculum to provide students with both idealistic visions of what is possible and pragmatic reasons to think that effective action can be carried out in the present moment.

Keith C. Barton, the 2023 recipient of the Jean Dresden Grambs Career Research in Social Studies Award from the National Council of the Social Studies (U.S.A.), is Professor of Curriculum and Instruction, and Adjunct Professor of History, at Indiana University, where he prepares elementary teachers and educational researchers. His scholarship focuses on history, human rights, and the social sciences as preparation for civic participation, and he has conducted research on teaching and learning in the United States, Northern Ireland, New Zealand, and Singapore. He has been a visiting professor at the National Institute of Education (Singapore); Victoria University (New Zealand); the University of Ulster; and Uppsala University, and he has worked with teachers and teacher educators in South Sudan, Chile, Slovakia, the Republic of Ireland, and other countries.

Profesní vidění budoucích učitelů napříč obory a stupni škol – mezioborový výzkum

Před téměř deseti lety se v rámci podpory mezioborového výzkumu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy zformovala skupina, kterou budeme nazývat IC2 a jejíž neformální vedoucí se prof. Vondrová stala. Skupina IC2 nejdříve věnovala čas vzájemnému slaďování – co od spolupráce její členky očekávají, jaké zkušenosti s výzkumem v oborové didaktice mají, čím by se chtěly zabývat. Společný zájem se podařilo najít, nepřekvapivě, v přípravě budoucích učitelů a v důrazu na rozvíjení jejich didaktických znalostí obsahu. Přednáška bude zaměřena na to, jak vznikl společný výzkum profesního vidění, jak probíhalo nastavování výzkumné spolupráce, jaké bariéry bylo nutno překonat, jaké výsledky vznikly, ale zejména jak nás společný výzkum obohatil. Stručně bude představena i další mezioborová spolupráce v rámci výzkumu kritických míst v matematiky a slovních úloh.

Prof. RNDr. Vondrová, Ph.D. je přední odbornicí na didaktiku matematiky v rámci ČR s velkým mezinárodním renomé. Výzkumně se zabývá zejména problematikou profesního vidění (budoucích) učitelů, kritickými místy školské matematiky a procesem osvojování matematických poznatků u žáků. K jejím silným stránkám patří schopnost koordinovat multioborové výzkumné týmy sestávající z badatelů z pedagogiky, psychologie a oborových didaktik. Publikovala četné výzkumné práce, ale také práce určené učitelům matematiky. Je členkou redakčních rad zahraničních časopisů (Educational Studies in Mathematics, Research in Mathematics Education) a editorkou knižní edice nakladatelství Routledge (ERME Book Series). Jako odbornice na vzdělávání je členkou Národního kabinetu pro matematiku a informatiku, koordinuje přípravu oborového kompetenčního rámce budoucích učitelů matematiky a je předsedkyní Společnosti učitelů matematiky JČMF. Byla řešitelkou vědeckých i aplikačních projektů typu GAČR a TAČR, působila jako národní koordinátorka  projektu Horizon 2020. V roce 2015 působila jako předsedkyně organizačního výboru a místopředsedkyně programového výboru významné mezinárodní konference CERME 9 pro 900 účastníků a zejména díky prokázaným organizačním dovednostem zvítězila kandidatura ČR na možnost organizace světového kongresu ICME 16 v roce 2028 pro cca 4 000 účastníků.

Sekce

 1. Teorie a metody v pedagogických vědách
 2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
 3. Učitelé a jejich vzdělávání, učení a rozvoj
 4. Cíle a obsahy výchovy a vzdělávání nejen z pohledu oborových didaktik
 5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
 6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
 7. Učení žáků a studentů
 8. Posterová sekce (tematicky otevřená)
 9. Sympozia a kulaté stoly (spojené s tématem konference)

Výzva pro účastníky konference

Zveme účastníky k zaslání abstraktů plánovaných příspěvků výzkumného nebo metodologického charakteru na konferenci. Abstrakt musí obsahovat název, jména autorů, teoretický rámec, metodologii, výsledky, diskusi a bibliografii v českém jazyce. Dále název, klíčová slova a abstrakt (v anglickém jazyce). Vše v rozsahu minimálně 5000 a maximálně 7700 znaků. Všechny přijaté abstrakty budou uveřejněny v elektronickém sborníku abstraktů, který bude mít přiděleno ISBN. Sborník abstraktů mohou autoři textů vůči IS VaVaI vykazovat jako výsledek typu D (nikoliv však pro GA ČR).

Přihlašování abstraktů a recenzní řízení 

Přihlašování abstraktů na konferenci probíhá přes aplikaci EasyChair, kde si nejprve každý zřídí účet a poté přihlásí příspěvek s použitím Šablony. Šablonu vyplňte ve Wordu a uložte ve formátu pdf. Šablona slouží pro lepší zpracování všech příspěvků pro účely sborníku abstraktů. Recenzní řízení je anonymní a každý příspěvek je hodnocen na základě níže uvedených kritérií dvěma nezávislými recenzenty. Výsledek procesu recenzního řízení bude A) přijat, B) vrácen k přepracování, C) nepřijat. Pokud bude příspěvek vrácen k přepracování, bude po včasném zapracování změn autorem příspěvek znovu posuzován.

 1. Pokyny pro přihlášení příspěvku na ČAPV 2024 v systému EasyChair
 2. Šablona příspěvku ČAPV 2024
 3. Manuál pro citační normu APA – 7. vydání
 4. Call for papers

Kritéria posuzování abstraktů a příspěvků

 1. Originalita tématu a autorského záměru
 2. Síla teoretického rámce
 3. Preciznost metodologického zpracování
 4. Zajímavost a jasnost prezentovaných závěrů
 5. Soudržnost argumentů v diskusi
 6. Formální náležitosti abstraktu (úprava textu dle APA 7, dodržení rozsahu)

Semináře pro začínající výzkumníky

Ve dnech 9. a 10. září 2024 se uskuteční dva odborné metodologické semináře (nejen) pro začínající výzkumníky. Semináře jsou pro všechny účastníky zdarma, nutnou podmínkou je pouze online registrace. Přihlášení je možné do 6. září 2024.
Registrovat na seminář Be Careful! How to avoid methodological pitfalls during the process of qualitative research (Izhar Oplatka)
(pondělí 9. září 2024, 9:00-12:00, online)
Registrovat na seminář Základy komparativního výzkumu vzdělávání (Vít Šťastný)
(úterý 10. září 2024, 9:30-12:30, místnost bude upřesněna podle počtu přihlášených účastníků)
Jakékoli dotazy k odborným seminářům ČAPV směřujte prosím na e-mail konference@capv.cz.

Be Careful! How to avoid methodological pitfalls during the process of qualitative research

About the workshop

The workshop will outline potential pitfalls that each emergent researcher might face during the qualitative research process and provide adequate strategies to face with them effectively. The presenter’s personal and professional experience in supervising doctoral and MA students in their qualitative research and students’ own reflections on the pitfalls they have faced are used as resources for this workshop. The pitfalls might be found everywhere: in the preparatory phase in which the researcher plans the research program, through data collection and analysis, to the final phase of writing the research report. In the second part of the workshop, I will illuminate the challenges, complexities, and strategies of semi-structured interviewing in studies about emotion in educational organizations, in general, and about teacher emotion and emotion in educational leadership, in particular. I doing so, I hope to enable participants make thoughtful decisions concerning planning and implementing future interviews on sensitive issues.

About the lecturer

Izhar Oplatka is a professor of Educational Administration and Leadership at The School of Education, Tel Aviv University, Israel.

Prof. Oplatka’s research focuses on the lives and career of schoolteachers and educational leaders, educational marketing, emotions, educational reforms, organizational crisis, and the foundations of educational administration as a field of study. His most recent books (and edited books) include Educational Leadership in Times of Crisis (Palgrave-Macmillan), Advanced Theories in Educational Leadership (with K. Arar, 2022, Springer) or Handbook of gender and educational leadership and management (with Showunmi, Moorosi & Shakeshaft, 2022, Bloomsbury). Prof. Oplatka’s publications have appeared in varied international journals including Educational Administration Quarterly, Journal of Educational Administration, Educational Management Administration & Leadership, Comparative Education Review, Teacher College Record, Qualitative Report and many more.

Základy komparativního výzkumu vzdělávání

O workshopu

Cílem workshopu je seznámit účastníky se základními přístupy a metodami v komparativním výzkumu vzdělávání a standardy jeho kvality. Mezi témata, která budou na workshopu akcentována, bude patřit například definice a výběr jednotek analýzy, výhody a nevýhody různých modelů komparativních studií, výzvy při sběru a analýze primárních a sekundárních dat v komparativním výzkumu, či otázky ekvivalence ústředních konceptů a jazykové terminologie. Na konci semináře budou účastníci vybaveni základním přehledem o metodologických rizicích a příležitostech v komparativním výzkumu vzdělávání. Diskutovány budou příklady konkrétních komparativních studií a jejich silných a slabých stránek.

O lektorovi

Vít Šťastný je výzkumným pracovníkem na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Mezi jeho výzkumné zájmy patří stínové vzdělávání a komparativní pedagogika (s důrazem na frankofonní a německy mluvící země). Působí také jako externí spolupracovník Oddělení pro mezinárodní šetření České školní inspekce. V minulosti pracoval jako učitel na francouzské a české střední škole. Výsledky svých výzkumů publikuje v zahraničních časopisech, například Compare: A Journal for Comparative and International Education, International Journal for Educational Development, Research Papers in Education a dalších. Je spoluautorem dvou knih v ediční řadě Školní vzdělávání v zahraničí.

Důležité termíny

Přihlašování příspěvků na konferenci v systému EasyChair16. ledna – 21. února 2024
Informace o přijetí/nepřijetí příspěvku/požadavky na dopracování  do 21. dubna 2024
Finální rozhodnutí o přijetí/nepřijetí příspěvku30. dubna 2024
Registrace na konferenci přes webové stránky konference do 31. května 2024
Termín pro platbu registračního poplatku od 1. května do 31. května 2024
Termín konání konference 10. – 12. září 2024
Semináře pro začínající výzkumníky 9. a 10. září 2024

Účastníci bez aktivního vystoupení se do 31. května 2024 přihlašují prostřednictvím e-mailu: konference@capv.cz.

Konferenční poplatky

Člen ČAPV / aktivní nebo pasivní účast: 2 500,- Kč
Nečlen ČAPV / aktivní nebo pasivní účast: 3 500,- Kč
Student / aktivní nebo pasivní účast: 2 500,- Kč

V poplatku není zahrnuta strava a ubytování.
Konferenční poplatek je nevratný.

Kontakty na organizátory

E-mail: konference@capv.cz

Organizační výbor konference: Martin Chvál, Jana Poláchová Vašťatková, Jana Stará, Vít Šťastný