Aktuální konference

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Česká asociace pedagogického výzkumu si vás ve dnech
13. – 15. září 2021 dovolují pozvat na 29. výroční konferenci s názvem

Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku

Místo konání

Konference bude mít hybridní podobu a setkání se uskuteční jak ve fyzickém, tak virtuálním prostoru. Místo fyzického setkání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno. Místo virtuálního setkání: MS Teams.

Zaměření konference

Žijeme v časech nesmírně významných pro pedagogický výzkum, neboť se zvyšuje tlak na využití ověřených teoretických poznatků a přesných metodologických postupů pro zlepšení vzdělávání směrem k větší spravedlnosti. Jak politická správa v nejnovějším dokumentu vzdělávací politiky, Strategii 2030+, tak analýzy nerovných podmínek žáků v době pandemie COVID-19 volají po snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a nerovnosti podmínek ve vzdělávání. Ideální spravedlnosti dosáhnout nelze, ale přesto bychom se měli zabývat snížením nespravedlivé nerovnosti. Konferenci ČAPV proto hodláme otevřít vědecké rozpravě o dvou klíčových otázkách souvisejících s rolí pedagogického výzkumu na cestě ke snížení nerovnosti: 1) Jakým způsobem můžeme složité koncepty obsahující originální, ale často též kontraintuitivní zjištění využít v pregraduální přípravě a při rozvoji učitelů směrem ke lepšímu porozumění mezi výzkumem a praxí? 2) Jakým způsobem můžeme využít současné teorie a empirické nálezy pro diskusi se zástupci vzdělávací politiky tak, aby Strategie 2030+ naplňovala své přísliby?

Odpovědět na tyto dvě náročné otázky nebude snadné, ale když konferenci proměníme v otevřenou diskusi české vědecké obce, zlepšíme jak pedagogický výzkum, tak dosáhneme zlepšení vzdělávání těch, kteří jsou častými subjekty našeho empirického bádání.

Plenární referáty

Hlavních plenárních přednášek se ujmou prof. Milada Rabušicová (Masarykova univerzita) a prof. Andreas Schleicher (OECD).

Výzva pro účastníky konference

Zveme účastníky k zaslání abstraktů plánovaných příspěvků výzkumného nebo metodologického charakteru na konferenci. Abstrakt musí obsahovat název, jména autorů, teoretický rámec, metodologii, výsledky, diskusi a bibliografii v českém jazyce. Dále název, klíčová slova a abstrakt (v anglickém jazyce). Vše v rozsahu minimálně 3600 a maximálně 7000 znaků. Všechny přijaté abstrakty budou uveřejněny v elektronickém sborníku abstraktů, který bude mít přiděleno ISBN. Sborník abstraktů mohou autoři textů vůči IS VaVaI vykazovat jako výsledek typu D (nikoliv však pro GA ČR), sborník článků nebude zařazen do databáze WoS/Scopus.

Přihlašování příspěvků a recenzní řízení

Přihlašování příspěvků na konferenci proběhne přes aplikaci Easy Chair, kde si nejprve každý zřídí účet (Návod naleznete zde) a poté přihlásí příspěvek s použitím Šablony. Šablonu vyplňte ve wordu a uložte v dokumentu pdf. Šablona slouží pro lepší zpracování všech příspěvků pro účely sborníku abstraktů.

Recenzní řízení bude anonymní a každý příspěvek bude hodnocen na základě níže uvedených kritérií dvěma nezávislými recenzenty. Výsledek procesu recenzního řízení bude A) přijat, B) vrácen k přepracování, C) nepřijat. Pokud bude příspěvek vrácen k přepracování, bude po zapracování změn autorem příspěvek znovu posuzován recenzenty a organizačním výborem konference. Proces recenzního řízení zajišťuje ČAPV.

Kritéria posuzování příspěvků

 1. Originalita tématu a autorského záměru
 2. Síla teoretického rámce
 3. Preciznost metodologického zpracování
 4. Zajímavost a jasnost prezentovaných závěrů
 5. Soudržnost argumentů v diskusi

Sekce

 1. Teorie a metody v pedagogických vědách
 2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
 3. Učitelé a jejich vzdělávání, učení a rozvoj
 4. Cíle a obsahy výchovy a vzdělávání nejen z pohledu oborových didaktik
 5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
 6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
 7. Učení žáků a studentů
 8. Covid-19, nerovnosti ve vzdělávání a distanční výuka
 9. Posterová sekce (tematicky otevřená)
 10. Sympozia a kulaté stoly (spojené s tématem konference)

Vedle tradičních sekcí a posterové sekce je možné připravit sympózia a kulaté stoly. Hlavní kulatý stůl věnovaný vzdělávací politice povede doc. Jana Straková.

Workshopy pro začínající výzkumníky

První konferenční den 13. 9. 2021 se uskuteční dva online workshopy zaměřené na akademické psaní. První workshop vede prof. G. Head a dr. S. Mc. Kinney (Univerzita v Glasgow) a zajišťuje jej EERA – bližší informace naleznete ZDE, přihlašujte se prosím ZDE. Druhý workshop o akademickému psaní vede prof. Olcay Sert (Univerzita v Mälardalen, Švédsko), který je šéfredaktorem časopisu Classroom Discourse – přihlašujte se prosím ZDE.

Důležité termíny

Přihlašování příspěvků na konferenci: 21. ledna – 14.  března 2021 (ukončeno)

Oznámení o přijetí/nepřijetí příspěvku: 13. května 2021

Registrace a provedení platby: 1. března – 10. září 2021

Termín konání konference: 13. – 15. září 2021

Semináře pro začínající výzkumníky: 13. září 2021

 

Kontakty na organizátory

E-mail: capv2021@phil.muni.cz

Web konference: https://webcentrum.muni.cz/ff-konference-capv

Informace k příspěvkům: https://webcentrum.muni.cz/ff-konference-capv/prispevky

Facebook
: https://www.facebook.com/CAPVaEERA

Předseda organizačního výboru: Roman Švaříček, Ph.D., svaricek@phil.muni.cz

Organizační výbor konference: doc. Hana Voňková, doc. Klára Šeďová, doc. Petr Novotný.

Konference se koná pod záštitou děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, prof. PhDr. Milana Pola, CSc.