SPRAVEDLNOST ČESKÉHO STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU OPAKOVANĚ NEÚSPĚŠNÝCH MATURANTŮ

Autoři: Klára Záleská, Lenka Hloušková, Tereza Vengřinová

Abstrakt: Princip rovných (spravedlivých) vzdělávacích příležitostí je základním principem vzdělávací politiky, ale zřídka se empiricky mapuje pohled těch, kteří dopady jednotlivých opatření zažívají. Cílem příspěvku je přiblížit, jak opakovaně neúspěšní maturanti vnímají spravedlnost v ukončování středoškolského vzdělání. Výzkum založený na narativních rozhovorech s těmi, kteří alespoň dvakrát neuspěli ve státní části maturitní zkoušky, ukázal, že respondenti z odborného vzdělávání považují státní část maturity za nespravedlivou kvůli nedostatečné průpravě pro řešení typu úloh zadávaných v didaktických testech.

Klíčová slova: rovnost, spravedlnost, rovnost při vstupu, rovnost podmínek, rovnost ve výstupu

Článek ke stažení [PDF]

Title: EQUALITY IN CZECH UPPER SECONDARY SCHOOLS FROM THE PERSPECTIVE OF REPEATEDLY FAILING STUDENTS

Abstract: The principle of equal (justice) educational opportunities is a fundamental principle of educational policy, but the view of those who experience the impacts of individual measures is seldom empirically mapped. The paper aims to show how repeatedly unsuccessful graduates perceive justice in graduating from high school. Based on narrative interviews with those who failed the national part of the graduation exam [matura] at least twice, our research showed that re‑ spondents from vocational education consider the state part of the matura exam unfair due to insufficient preparation for solving tasks assigned in didactic tests.

Keywords: equality, justice, equality of input, equality of conditions, equality of output

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze