Stanovy spolku: Česká asociace pedagogického výzkumu, z.s.

 I. Základní ustanovení     

I.1. Název spolku je: Česká asociace pedagogického výzkumu, z.s. (dále jen ČAPV). ČAPV je spolkem ve smyslu ust. § 3045 NOZ, ve spojení s ust. § 214 a násl. NOZ.

I.2. ČAPV má působnost na území České republiky.

I.3. Sídlem ČAPV je Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, 116 39 Praha 1. 

I.4. ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu (European Educational Research Association – EERA).

I.5. Vnitřní organizace ČAPV, práva a povinnosti členů i volených orgánů ČAPV se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle ČAPV, a výbor odpovídá za zveřejnění jejich aktuálního znění na webových stránkách ČAPV.

 

II. Předmět činnosti

Poslání asociace

ČAPV je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.

 

III. Hlavní programové cíle asociace 

Asociace plní své poslání zejména těmito činnostmi:

 • vytváření vzájemné informovanosti o metodách a výsledcích výzkumu mezi českými pedagogickými pracovišti, zejména pořádáním konferencí a publikováním výsledků konferenčních jednání;
 • poskytování informační sítě pro koordinaci pedagogického výzkumu;
 • evaluace profilu a kvality pedagogického výzkumu;
 • ovlivňování vzdělávací politiky;
 • podpora zkvalitňování přípravy mladých vědeckých pracovníků v oblasti pedagogiky;
 • propagování poznatků z pedagogického výzkumu mezi pedagogickými pracovníky i jinými pracovníky ve sféře vzdělávání;
 • budování prestiže pedagogického výzkumu;
 • reprezentace českého pedagogického výzkumu v zahraničí.

IV. Vztah ČAPV k EERA

Z členství ČAPV v EERA vyplývají následující práva a povinnosti: 

 • právo vysílat zástupce ČAPV do výboru EERA;
 • právo účastnit se odborných konferencí a dalších aktivit pořádaných EERA;
 • povinnost platit roční poplatek za členství v EERA.

 V. Členství, práva a povinnosti člena

V.1. Členem ČAPV se může stát každá fyzická osoba, která je svou profesní činností výzkumně spjata s oblastí výchovy a vzdělávání, byť v různých společenskovědních oborech. Členství je otevřeno i těm fyzickým osobám, které výzkum přímo neprovádějí, ale jeho výsledky využívají (např. učitelé, studenti). 

V.2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právní nástupce. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost musí být podána výboru ČAPV v písemné formě a musí k ní být připojeno doporučení stávajícího člena ČAPV, jinak jí nelze přijmout. O přijetí rozhoduje výbor ČAPV, zpravidla na nejbližším zasedání následujícím po podání žádosti o přijetí. Dokladem o přijetí členství je registrační dopis, který zahrnuje informaci o zaplacení členského příspěvku. V případě zamítnutí žádosti o přijetí je fyzická osoba, jejíž žádost o přijetí za člena ČAPV byla zamítnuta, oprávněna požádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí členskou schůzí ČAPV. Výbor ČAPV je v takovém případě povinen zařadit projednání tohoto bodu do programu nejblíže následující členské schůze ČAPV. 

V.3. Člen má právo spolurozhodovat o činnosti ČAPV, být informován o její činnosti a podílet se na všech jejích aktivitách. 

V.4. Povinností člena je dodržovat Stanovy, podporovat programové cíle, aktivně naplňovat Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu a pravidelně platit stanovené členské příspěvky.

V.5. Členství v ČAPV zaniká následujícími způsoby: 

 • dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru ČAPV; 
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 • nezaplacením členských příspěvků, ač byl člen upomenut (na emailovou adresu uvedenou v žádosti o členství, nebo na emailovou adresu, kterou ČAPV písemně nebo emailem výslovně označil za svoji kontaktní adresu) a v upomínce mu byla dána přiměřená dodatečná lhůta pro zaplacení včetně poučení o zániku členství jejím marným uplynutím;
 • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z ČAPV vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor ČAPV má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušil cíle, principy a poslání ČAPV dle těchto Stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. V., odst. 6. těchto Stanov a člen v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě ČAPV. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení odčinit nebo způsobilo-li ČAPV zvlášť závažnou újmu. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze.
 • zánikem ČAPV;

V.6. Práva a povinnosti členů 

Každý člen ČAPV má právo: 

 • podílet se na činnosti ČAPV; 
 • být pravidelně informován o dění v ČAPV;
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;
 • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů ČAPV;
 • žádat o výpis ze seznamu členů dle těchto Stanov.

Každý člen ČAPV má povinnost: 

 • platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze;
 • chránit a zachovávat dobré jméno ČAPV a dbát o dobrou pověst ČAPV;
 • řídit se Stanovami ČAPV;
 • aktivně se podílet na činnosti ČAPV;
 • pravidelně se informovat o dění v ČAPV;
 • udržovat v seznamu členů aktuální údaje o své osobě, zejména aktuální e-mailovou adresu. 

Členové se zvýhodněným členským příspěvkem (např. interní doktorští studenti) mají povinnost doložit předsedovi ČAPV vždy do 31. března příslušného roku doklad o odůvodňující zvýhodnění. Nedoloží-li zvýhodnění, jsou povinni zaplatit členský příspěvek v základní výši. 

 

V.7. ČAPV vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení; adresa; datum narození; telefonní číslo; e-mail; případně skutečnost že byl člen upomínán. 

Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda ČAPV. Předseda ČAPV provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda ČAPV provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

Předseda ČAPV je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

Každý člen podáním žádosti o členství vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů, a to postupem dle těchto Stanov, případně jiným způsobem, je-li to potřebné či vhodné pro naplnění účelu činnosti a poslání ČAPV.

 

V.8 Čestným členem se může stát vynikající domácí nebo zahraniční pedagogický, vědecký nebo odborný pracovník působící v pedagogice nebo příbuzných oborech anebo člen, který se mimořádně zasloužil o činnost ČAPV. Čestný předseda ČAPV je čestným členem. Čestné členství vzniká jeho přijetím kandidátem schváleným členskou schůzí. Čestný člen neplatí členské poplatky.

 

V. I Orgány ČAPV 

Členská schůze 

VI.1. Nejvyšším orgánem ČAPV je členská schůze, která je tvořena shromážděním všech členů ČAPV. Je svolávána výborem nejméně jedenkrát za rok. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů, musí být svolána mimořádná členská schůze, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti Předsedovi ČAPV. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady ČAPV sám. 

VI.2. Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách ČAPV; do její působnosti tak náleží:

 • určit hlavní zaměření činností ČAPV;
 • rozhodovat o změně Stanov;
 • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČAPV za uplynulé období; předkládané Výborem ČAPV a rozpočet ČAPV;
 • rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti;
 • schvalovat výsledek hospodaření ČAPV;
 • schvalovat interní organizační normy ČAPV;
 • volit členy Výboru ČAPV, Předsedu a Místopředsedu ČAPV a Revizora ČAPV;
 • jmenovat likvidátora při zániku ČAPV;
 • hodnotit činnost dalších orgánů ČAPV i jejich členů;
 • udělovat na návrh Výboru ČAPV čestné členství;
 • určovat odměnu členům výboru ČAPV;
 • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění ČAPV;
 • rozhodnout o přeměně ČAPV;
 • přezkoumávat rozhodnutí Výboru ČAPV o vyloučení člena.

VI.3. Členské schůze se mají právo zúčastnit, hlasovat, volit a být voleni všichni členové ČAPV. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se členská schůze o dvacet minut později a je způsobilá se usnášet při počtu alespoň dvaceti přítomných členů. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. 

VI.4. Jednání členské schůze řídí předsedající, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl stanoven v pozvánce. Předseda ČAPV zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

VI.5. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou přítomných členů. Volby týkající se osob jsou zpravidla tajné. Požádá-li o tajné hlasování kterýkoliv z přítomných členů, je hlasování tajné.

VI.6. Členská schůze volí pětičlenný Výbor ČAPV a revizora.

 

Výbor ČAPV 

VI.7. Výbor ČAPV je výkonným orgánem ČAPV a ve své činnosti odpovídá členské schůzi ČAPV. 

VI.8. Výbor ze svého středu volí Předsedu ČAPV a Místopředsedu ČAPV. Pro svou činnost může jmenovat i další funkcionáře z řad členské základny i mimo ni (např. tajemníka). Výbor může pro podporu své činnosti ustanovovat stálé (i ad hoc) odborné komise z řad členů ČAPV.

VI.9. Výbor je volen na funkční období tří let a je odvolatelný členskou schůzí. Funkční období zvoleného výboru stejně jako předsedy, místopředsedy a revizora ČAPV začíná od 1. ledna následujícího roku po jeho zvolení členskou schůzí.

VI.10. Jménem ČAPV vystupuje Předseda, který je statutární zástupce ČAPV.

VI.11. Výbor řídí činnost mezi jednáními členské schůze. Jedná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Výboru. Usnesení jsou platná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou všech zvolených členů výboru. Jednání výboru je možné uskutečňovat elektronicky, hlasování je možné uskutečňovat „per rollam“.

VI.12. Výbor ČAPV řídí činnost ČAPV v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi ČAPV i usneseními členské schůze po celé své funkční období. Výbor ČAPV odpovídá za řádné hospodaření ČAPV, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání ČAPV. Členové Výboru ČAPV jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. 

VI.13. Do působnosti Výboru ČAPV náleží: 

 • svolávat členskou schůzi;
 • připravovat k přezkoumání a schválení členskou schůzí rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěry publikovat v rámci ČAPV;
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost ČAPV;
 • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;
 • přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení;
 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;
 • rozhodnout o vydání organizačního řádu a zřízení dalších pozic ve spolku;
 • organizovat spolupráci s jinými organizacemi a spolky;
 • navrhovat čestné členství ČAPV;
 • řešit spory uvnitř ČAPV. 

Revizor 

VI.14. Revizor vykonává dohled nad hospodařením ČAPV. 

VI.15. Revizor podává kontrolní zprávu členské schůzi ČAPV. 

 

VII. Zásady hospodaření 

VII.1. ČAPV hospodaří v souladu s platnými právními normami se svým majetkem, jehož zdroji jsou zejména: členské příspěvky, dary a odkazy, dotace, zisky z vlastní činnosti. 

VII.2. Členský příspěvek lze rozhodnutím výboru z důležitých důvodů prominout či snížit. 

VII.3. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

 

VIII. Zánik a likvidace 

VIII. 1. ČAPV může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

VIII. 2. Při zániku ČAPV členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění ČAPV a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle ČAPV všem členům ČAPV.

VIII. 3. Při zániku ČAPV likvidátor vypořádá dluhy ČAPV. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla. 

VIII. 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. 

 

 1. Závěrečná ustanovení   

IX.1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 12. 9. 2019, jejíž konání je potvrzeno zápisem a prezenční listinou. 

IX.2. Znění těchto Stanov je účinné ode dne 1. 1. 2020.