Založení asociace

Na počátku devadesátých let procházela česká společnost zásadními přeměnami, které se odrážely i v situaci české vědy, a tedy i pedagogiky. Pedagogická věda byla tehdy v poměrně neutěšeném stavu, s nízkou prestiží, odtržena od vývoje pedagogiky v zahraničí, chyběl empirický výzkum, k dispozici nebyl pedagogický slovník či základní příručky k metodologii pedagogického výzkumu, chyběl mladý vědecký dorost atd.

Výzkum v oblasti pedagogiky se ukazoval jako velmi málo rozvinutý, roztříštěný, epizodický, nekoordinovaný. I když byly určité výzkumné aktivity realizovány, a mnohé i velmi kvalitní, ze strany řady odborníků byla pociťována naléhavá potřeba vzájemné výměny informací, odborné koordinace a akčního uchopení procesu očekávaných proměn v oblasti vzdělávání. Iniciována byla myšlenka vytvoření organizační platformy pro rozvoj českého pedagogického výzkumu.

Na začátku roku 1992 byla skupinou nadšenců z řad odborníků v pedagogice a psychologii iniciována první přípravná schůze, oslovena byla široká odborná komunita. Takto o této době hovořil iniciátor myšlenky vzniku vědecké společnosti, zakládající člen Asociace a její první předseda, čestný předseda prof. Jan Průcha (Průcha, J. Jak a proč jsme vytvořili ČAPV. Plenární vystoupení na jubilejní 20. konferenci ČAPV v Praze 2012):

„Počátkem roku 1992 jsem oslovil několik kolegyň a kolegů, k nimž jsem měl odbornou a lidskou důvěru, a kteří byli ochotni se podílet na založení asociace. Zároveň jsem rozeslal dopis na různá pracoviště pedagogiky s informací o chystané asociaci, o jejich cílech, a s výzvou ke spolupráci…“

Janu Průchovi a jeho přínosu pro vědeckou komunitu v oblasti pedagogických věd se věnuje tento text vydaný při smutné příležitosti jeho úmrtí.

21. května 1992 se konalo ustavující shromáždění k založení ČAPV s obdivuhodnou účastí 160 odborníků, převážně z univerzitních pracovišť, ale také učitelů z praxe. Tento den je považován za vznik České asociace pedagogického výzkumu. Členy prvního výboru byli Petr Byčkovský, Jaroslav Kalous, Jiří Mareš, Stanislav Navrátil, Jan Průcha (zvolen prvním předsedou), Stanislav Štech a Eliška Walterová. První významnou akcí nově založené asociace byla 1. celostátní konference o pedagogickém výzkumu, která se konala hned v následujícím roce (1993) na Pedagogické fakultě UK v Praze. Význam první konference podtrhla účast tehdejšího ministra školství Petra Piťhy, rektora UK Radima Palouše a děkana fakulty Jiřího Kotáska. Z konference byl vydán sborník, který kromě přednesených příspěvků otiskl i Memorandum ČAPV, na kterém se účastníci shodli. Jeho text kromě jiného zdůraznil i klíčovou myšlenku pro budoucí fungování Asociace:

„Obrození české pedagogické vědy a výzkumu musí vzejít především od samotných jeho pracovníků. Musí vyrůstat z jejich iniciativy, konstruktivnosti a pracovitosti.“

V dalších letech se konaly každoročně celostátní konference na různých místech, zpravidla na českých pedagogických fakultách. Pravidlo rotace místa konání vytváří vhodný prostor ke stmelení, sjednocení, sblížení českých pedagogických výzkumníků na různých pracovištích. ČAPV je zakládajícím členem evropské asociace pedagogického výzkumu EERA. Ze všech konferencí ČAPV jsou vydávány sborníky příspěvků. Od roku 2000 jsou součástí národních konferencí doktorské metodologické semináře. Asociace je pravidelně omlazována přijímáním nových členů. V posledních letech je vydáván elektronický informační Bulletin. Mezi členy ČAPV jsou renomovaní autoři opakovaně vydávaného pedagogického slovníku, pedagogické encyklopedie i celé řady kvalitních výzkumných a metodologických publikací.

ČAPV je po tři desetiletí vedená výborem, jehož složení se v průběhu let měnilo. Všem níže uvedeným kolegům i dalším aktivním členům  děkujeme za jejich práci.

ObdobíPředsedaDalší členové výboru
1992 – 1994Jan PrůchaPetr Byčkovský, Jaroslav Kalous, Jiří Mareš, Stanislav Navrátil, Stanislav Štech, Eliška Walterová
1994 – 1996 Jan Průcha Jan Beran, Jiří Mareš, Stanislav Navrátil, Jan Sup, Stanislav Štech, Eliška Walterová
1996 – 1998Miroslav ChráskaJan Beran, Olga Kofroňová, Milan Pol, Jan Průcha
1998 – 2000Miroslav ChráskaOlga Kofroňová, Ludmila Prokešová, Jan Průcha, Tomáš Svatoš
2000 – 2002Miroslav ChráskaOlga Kofroňová, Ludmila Prokešová, Jan Průcha, Tomáš Svatoš
2002 – 2004Blahoslav KrausMiroslav Chráska, Milada Rabušicová, Eliška Walterová, Petr Urbánek
2004 – 2006Milada RabušicováHelena Grecmanová, Marie Kocurová, Petr Urbánek, Eliška Walterová
2006 – 2008Milada RabušicováHelena Grecmanová, Blahoslav Kraus, Petr Urbánek, Eliška Walterová
2008 – 2010Petr UrbánekHelena Grecmanová, Jana Doležalová, Tomáš Janík, Petr Novotný
2010 – 2012Petr UrbánekDominik Dvořák, Helena Grecmanová, Tomáš Janík, Petr Novotný
2012 – 2014Petr UrbánekDominik Dvořák, Petr Knecht, Petr Novotný, Jana Poláchová Vašťatková
2014 – 2017Petr NovotnýDagmar Čábalová, Dominik Dvořák, Petr Knecht, Jana Poláchová Vašťatková
2017 – 2021Jana Poláchová VašťatkováMartin Chvál, Stanislav Michek, Petr Novotný, Kateřina Vlčková
2021 – 2023Jana Poláchová VašťatkováMartin Chvál, Hana Voňková, Roman Švaříček, František Tůma
2024 – dosudJana Poláchová VašťatkováAndrea Rozkovcová, Jan Mareš, Jakub Pivarč, Vít Šťastný