Nejbližší konference

XXVI. ročník konference ČAPV  se bude konat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Fakultě humanitních studií, a to ve dnech 12. – 14. 9. 2018, kdy středeční den je  věnován odborným seminářům (nejen) pro doktorandy. Tématem konference je transdisciplinarita, jakožto odpověď na narůstající komplexitu výzkumného pole pedagogických věd. Vystoupení v plénu přislíbili hosté s referáty:

  • doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.: Kurikulární války, departmentalismus a transdidaktika  (Masarykova univerzita Brno, ČR) 
  • prof. William Havice, prof. Pamela Havice: Příprava učitelů pro práci STEM – vliv na děti a komunitu (Univerzita Clemson, Jižní Karolína, USA) 
  • prof. PhDr. Štefan Porubský, PhD. (UMB v Banskej Bystrici) a také vítěz loňské posterové sekce Mgr. Cyril Brom, Ph.D. a další kolegové.

Na konferenci jsou připraveny: sekce s možností diskuse a prezentování původních výzkumů, symposia, postery, semináře.

 

Přehled sekcí pro prezentování příspěvků

1. Teorie a metoda v pedagogice: do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se pedagogickými paradigmaty a diskursy, pedagogickou terminologií, metodologií pedagogiky, etickými otázkami pedagogického výzkumu a pedagogické praxe atd.

2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec:  příspěvky v této sekci se mají zabývat vychovávaným a vzdělávaným jedincem jakéhokoliv věku, otázkami pedagogicko-psychologické diagnostiky, výchovou a vzděláváním jedinců se specifickými potřebami, otázkami inkluze atd. 

3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci: do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se učitelskou profesí, ale také problematikou dalších pedagogických pracovníků včetně vzdělavatelů ve firmách, vzdělavatelů dospělých a seniorů atd.

4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání: příspěvky v této sekci se mají zabývat cíli a obsahy výchovy a vzdělávání, jejich historickou a filozofickou podmíněností, aktuálními výzvami kurikulární reformy v českém prostředí atd.

5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání: do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se procesy výchovy, učení a vyučování ve školní i mimoškolní edukaci. Dále příspěvky věnující se plánovaným i nečekaným výsledkům či efektům edukace, kvalitě a efektivitě ve vzdělávání atd.

6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí: v sekci by měly být prezentovány příspěvky zabývající se vedením, řízením a rozvojem škol, výchovných a vzdělávacích institucí, jejich proměnami, vývojem apod.

7. Posterová sekce: do této sekce budou přijímány příspěvky zapadající tematicky do pedagogického výzkumu včetně těch představující propojování různých klíčových výzkumných témat.

8. Transdisciplinarita v pedagogických vědách: do této sekce budou přijímány příspěvky věnující se hlavnímu tématu konference.

 

 
Symposia
1. Strategie řízení třídy (studenty učitelství a jejich provázejícími učiteli) 

2. Dítě, žák a student jako aktéři svého vzdělávání

3. Celoživotní učení jako pole transdisciplinárního výzkumu ve vědách o vzdělávání

Odborné semináře (12. 9. 2018)

1. Situační analýza v pedagogickém výzkumu  praxe mapování:  Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

2. Práce s doktorandy na příkladu univerzity v USA: prof. Pamela Havice

3. Obsahová analýza textu – jak s ní pracovat v různě zaměřených typech výzkumu: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

4. Limity aplikace statistických testů významnosti v pedagogickém výzkumu: seminář pro NEstatistiky: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.
 

 
Možnosti účasti 

1. Aktivní účast na konferenci předpokládá přihlášení příspěvku do tematicky zaměřených sekcí, prezentaci posteru nebo přihlášení sympozia.
2. Pasivní účast na konferenci předpokládá přihlášení bez příspěvku.
3. Účast na odborných seminářích: tento poplatek není v ceně poplatku za konferenci, hradí se samostatně.


Přihlašování 

Prosíme členy ČAPV, aby se hlásili na webových stránkách http://capv.cz/ po zalogování do sekce "pro členy"; přihláška je k nalezení v záložce "konference".  Ostatní se mohou hlásit přes
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9jYKQVMz27a0QIlJuEn3XhMq4u0QJ4yzRQdzVCL0qLToYQ/viewform?usp=sf_link.    

Pokud se chcete konference účastnit pasivně, napište prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Přihlášky na konferenci je možné odesílat do 15. 5. 2018

Další informace jsou postupně zveřejňovány na stránce konference www.capv2018.utb.cz