Konference ČAPV 2022

 

Česká asociace pedagogického výzkumu si vás dovoluje pozvat
na XXX. výroční konferenci s názvem

Proměny výchovy a vzdělávání
a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu

Konference se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

29. srpna – 31. srpna 2022

Datum a místo konání konference

Konference se bude konat od 29. srpna do 31. srpna 2022. Bude mít hybridní podobu a setkání se uskuteční jak ve fyzickém, tak i ve virtuálním prostoru. Místem konání jubilejní konference bude soukromá škola Open Gate (Babice v blízkosti Říčan nedaleko Prahy), která je na české poměry školou mimořádnou. Volba místa je průnikem snahy výboru České asociace pedagogického výzkumu hledat nové cesty z hlediska finančního i organizačního zajištění konference a vstřícnou nabídkou ze strany vedení školy Open Gate. Místo virtuálního setkání bude včas oznámeno na této webové stránce.

Zaměření konference

Česká asociace pedagogického výzkumu v letošním roce oslaví 30. výročí konání konferencí od svého vzniku. Od samého počátku v roce 1992 byly konference asociace zaměřeny na sdílení témat a metodologických přístupů reflektujících edukační realitu, která se v České republice pestře rozvíjela v nových a především svobodných podmínkách. V této souvislosti je možné si položit několik otázek, na které lze na konferenci hledat odpovědi, ať již doklady vlastního výzkumu či společnými diskusemi.

Více ke klíčovým otázkám konference

Plenární referáty

Hlavních plenárních přednášek se ujmou Eliška Walterová (Univerzita Karlova), čestná členka a jedna ze zakladatelů ČAPV a Joe O´Hara (prezident EERA; Dublin City University).

Sekce

  1. Teorie a metody v pedagogických vědách
  2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
  3. Učitelé a jejich vzdělávání, učení a rozvoj
  4. Cíle a obsahy výchovy a vzdělávání nejen z pohledu oborových didaktik
  5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
  6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
  7. Učení žáků a studentů
  8. Posterová sekce (tematicky otevřená)
  9. Sympozia a kulaté stoly (spojené s tématem konference)

Výzva pro účastníky konference

Zveme účastníky k zaslání abstraktů plánovaných příspěvků výzkumného nebo metodologického charakteru na konferenci. Abstrakt musí obsahovat název, jména autorů, teoretický rámec, metodologii, výsledky, diskusi a bibliografii v českém jazyce. Dále název, klíčová slova a abstrakt (v anglickém jazyce). Vše v rozsahu 3600 až 4500 znaků.

Více informací o abstraktech

Účastníci bez aktivního vystoupení se hlásí přímo organizačnímu výboru emailem: konference@capv.cz.

Přihlašování abstraktů a recenzní řízení

Přihlašování abstraktů na konferenci proběhne přes aplikaci Easy Chair. Podrobné instrukce pro přihlašování příspěvků naleznete přímo na stránkách EasyChair. Recenzní řízení je anonymní a každý příspěvek je hodnocen na základě níže uvedených kritérií dvěma nezávislými recenzenty. Výsledek procesu recenzního řízení bude A) přijat, B) vrácen k přepracování, C) nepřijat. Pokud bude příspěvek vrácen k přepracování, bude po zapracování změn autorem příspěvek znovu posuzován recenzenty a organizačním výborem konference.

Kritéria posuzování abstraktů a příspěvků

1. Originalita tématu a autorského záměru
2. Síla teoretického rámce
3. Preciznost metodologického zpracování
4. Zajímavost a jasnost prezentovaných závěrů
5. Soudržnost argumentů v diskusi

Semináře pro začínající výzkumníky

První konferenční den, 29. srpna 2022, se uskuteční semináře nejen pro začínající výzkumníky. Zaměření a lektoři budou upřesněni v únoru 2022 na webových stránkách konference i ČAPV. Členové ČAPV budou též informováni emailem a prostřednictvím bulletinu ČAPV. Přihlašování na semináře bude probíhat samostatně od března 2022.

Důležité termíny a konferenční poplatky

Přihlašování příspěvků na konferenci v systému EasyChair10. ledna  – 13. února 2022
Informace o přijetí/nepřijetí příspěvku/požadavky na dopracování  21. dubna 2022
Registrace na konferenci do 31. května 2022
Termín pro platbu registračního poplatku do 31. května 2022
Přihlášení účastníků bez aktivního vystoupení e-mailem na konference@capv.cz do 31. května 2022
Termín konání konference 29. – 31. srpna 2022
Semináře pro začínající výzkumníky 29. srpna 2022
Informace o konferenčních poplatcích

Kontakty na organizátory

Email: konference@capv.cz
Předseda organizačního výboru: Jana Poláchová Vašťatková, predseda@capv.cz
Organizační výbor konference: Martin Chvál, Roman Švaříček, František Tůma, Hana Voňková