DISKURZIVNÍ ROVINA IMPLEMENTACE INKLUZE: MEDIÁLNÍ ANALÝZA

Autoři
Markéta Košatková

Abstrakt
Výzkum prezentuje diskurzivní pole implementace inkluzivních opatření v České republice v období 2021–2001. Cílem příspěvku je identifikace diskurzů a diskurzivních strategií, které rozhodují o podobě sociální reality edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizovaný výzkum ilustruje jazykovou performativitu a dialektický vztah mezi médii a každodenností školy jako instituce. V příspěvku budou diskutovány konstrukce ab/normalit, které jsou utvářené a reprodukované prostřednictvím médií a zároveň mají moc podpořit sedimentaci v referenčním rámci našeho jednání.

Klíčová slova
inkluze, diskurz, diskurzivní strategie, ab/normalita

Článek ke stažení [PDF]

Title
THE DISCURSIVE LEVEL OF INCLUSION IMPLEMENTATION: MEDIA ANALYSIS

Abstract
The research focuses on the discursive domain of implementation of inclusive educational measures in the Czech Republic between 2021-2001. The aim of the paper is to identify the discourses and discursive strategies that determine the shape of the social reality of education of pupils with special educational needs. We also illustrate the linguistic performativity and the dialectical relationship between the media and the everyday life of the school as an institution. The paper will discuss the constructions of ab/normalities that are shaped and reproduced through the media and at the same time have the power to promote sedimentation in the frame of reference of our actions.

Keywords
inclusion, discourse, discursive strategies, ab/normality

Diskuze