FAKTORY PSYCHOSOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLNÍ TŘÍDY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ

Autor: Marie Najmonová, Šárka Husková

Klíčová slova: školní třída, žáci, učitelé, psychosociální klima

Abstrakt: Výzkumné šetření, které bude prezentované v posteru, je součástí řešení projektu GA JU Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů (GAJU 154/2016/S). Cílem posteru je představit záměry a dílčí výsledky výzkumného šetření, které je zaměřeno na zjištění faktorů a jejich míru v ovlivnění psychosociálního klimatu školních tříd na 2. stupni základní školy. V rámci posteru budou prezentovány výsledky měření psychosociálního klimatu ve třech paralelních třídách, přičemž jednotlivé třídy vykazují výrazné rozdíly v prospěchu a chování žáků, kteří je navštěvují. Psychosociální klima školní třídy je výraznou determinantou výchovně- vzdělávacího procesu, kterou ovlivňuje více faktorů (Mareš, 2013; Lašek, 2001). Například Kyriacou (1996) a Mareš (2013) uvádějí, že psychosociální klima má vliv na to, jak se v dané třídě žáci a učitelé cítí, na motivaci žáků učit se a motivaci učitelů v této třídě vyučovat, na chování žáků a na výchovné i vzdělávací výsledky žáků i výsledky snažení učitele. Zároveň za zásadní aktéry klimatu školní třídy považujeme učitele, kteří ve třídě učí a žáky dané třídy. Vliv na kvalitu psychosociálního klimatu školní třídy mají tedy především psychické vlastnosti a procesy výše zmíněných aktérů, sociální interakce probíhající ve třídě a metody vyučovacího procesu, vnitřní třídní pravidla, vnější školní pravidla a ekosociální prvky prostředí (Lašek, 2001; Petlák, 2006). Vzhledem k výzkumnému záměru byl vybrán výzkumný design, který vychází z kvalitativního přístupu. Data jsou získávána následujícími metodami: dotazování, polostrukturovaný rozhovor, strukturované pozorování a analýza dostupných dokumentů. Na základě výsledků budou zpracovány případové studie vybraných tříd. V posteru budou prezentovány dílčí výsledky výzkumného šetření, které budou zpracovány v dubnu 2017. První část výzkumného šetření proběhla v březnu 2017.

Článek ke stažení [PDF]