MATURITNÍ ZKOUŠKA JAKO RÉBUS: JAK NEÚSPĚŠNÍ MATURANTI VNÍMAJÍ ORGANIZACI A OBSAH ZKOUŠKY

Autoři
Petr Novotný, Miroslava Dvořáková

Abstrakt
Nastavení maturitní zkoušky, realizované ve stávající podobě od roku 2011, není vnímáno jako zcela obsahově a konceptuálně koherentní. Z rozhovorů s informanty (46 informantů, 92 rozhovorů) vyplývá, že (a) zejména společná část státní maturitní zkoušky se pro ně stává do značné míry problematickou, (b) po neúspěchu se mění přístup maturantů ke zdrojům informací, (c) komplikujícím faktorem se ukázala situace související s Covid-19. V příspěvku dokladujeme mj., že pro maturanty může být obtížně pochopitelné, co se od nich očekává.

Klíčová slova
maturita, obsah maturitní zkoušky, paradigmata testování

Článek ke stažení [PDF]

Title
GRADUATION EXAM AS PUZZLE: HOW UNSUCCESSFUL GRADUATES PERCEIVE THE ORGANISATION AND CONTENT OF THE EXAM

Abstract
The shape of the Matura exam, implemented in its current form since 2011, is not perceived as entirely coherent in terms of content and concept. Interviews with informants show that (a) mainly the part of the state school- leaving examination becomes problematic for them. (b) After failure, students’ attitude towards sources of information changes. (c) The Covid-19 situation proved to be a complicating factor. In the article, we document, among other things, that it can be difficult for students to understand what is expected of them.

Keywords
matura exam, content, paradigms of testing

Diskuze