MEZIOBOROVÁ POVAHA VÝZKUMU INTERAKCE VE TŘÍDĚ

SEKCE Č. 4: TEORIE A METODA V PEDAGOGICE

Autor : Tůma František

Abstrakt : Příspěvek se zaměřuje na přehled české a zahraniční odborné literatury věnující se interakci ve třídě a vychází v lingvistické rovině ze tří tradičně rozlišovaných pohledů na diskurs, z nichž staví především na pojetí „řeč v akci“, tedy sociální úkony, které mluvčí v interakci realizují (např. Schiffrin, Tannen, & Hamilton,2001).

Klíčová slova: interakce ve třídě, mezioborovost, lingvistika, pedagogika,psychologie, oborová didaktika

Článek ke stažení [PDF] : MEZIOBOROVÁ POVAHA VÝZKUMU INTERAKCE VE TŘÍDĚ

Title: INTERDISCIPLINARY NATURE OF RESEARCH IN CLASSROOMINTERACTION

Abstract: The aim of this paper is to discuss the interdisciplinary natureof research in the field of classroom interaction.

Keywords: classroom interaction, interdisciplinarity, linguistics, education,psychology, subject didactics

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze