SPOLEČENSKÁ RELEVANCE A PERCEPCE ZEMĚPISU A GEOGRAFIE V ČESKU

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autoři: Hána David, Řezníčková Dana, Marada Miroslav

Abstrakt : Tento příspěvek si klade za cíl představit společenskou relevanci zeměpisua geografie pomocí sledování jejich percepce širokou věřejností a jejich srovnání s dalšími předměty vzdělávání i obory vědecké práce.

Klíčová slova: společenská relevance; percepce oboru; geografie; Česko

Článek ke stažení [PDF] : SPOLEČENSKÁ RELEVANCE A PERCEPCE ZEMĚPISU A GEOGRAFIE V ČESKU

Title: SOCIAL RELEVANCE AND PERCEPTION OF GEOGRAPHY IN CZECHIA

Abstract: Social relevance of a school subject or scientific field is a concept pointing to their position in the curriculum, the scientific system or their perception by public.

Keywords: social relevance; field perception; geography; Czechia

Download the article in English [PDF]: Not available

INTERDISCIPLINÁRNÍ PODSTATA A SOUČASNÉ DISKURZY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autoři: Jůvová Alena, Chudý Štefan

Abstrakt : V přehledové studii se budeme zabývat současným pojetím sociální pedagogiky jako disciplíny se širokým potenciálem k řešení aktuálních společenských problémů,které často vyžadují přístup založený na interdisciplinárním transferu poznatků a využití strategií týmové spolupráce.

Klíčová slova: interdisciplinarita, sociální pedagogika, diskurz, paradigma sociální pedagogiky

Článek ke stažení [PDF] : INTERDISCIPLINÁRNÍ PODSTATA A SOUČASNÉ DISKURZY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Title: INTERDISCIPLINARY CONTENT AND CONTEMPORARY DISCOURSES OF SOCIAL PEDAGOGY

Abstract: The interdisciplinarity of social pedagogy is determined by its focus, which requires a holistic piont of view (theory) and individual approach of a reflective practitioner (application – practice).

Keywords: interdisciplinarity, social pedagogues, discourse, social pedagogues paradigm

Download the article in English [PDF]: Not available

NEUROMÝTY U UČITELŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autoři: Nehyba Jan, Kroutilová Marika

Abstrakt : Cílem příspěvku je představit výsledky pilotní studie zaměřující se na přesvědčení učitelů ohledně neuromýtů. Cílem studie bylo zjistit, do jaké míry učiteléna základní škole věří neuromýtům v oblasti vzdělávání. Dále také srovnat,zda je rozdíl mezi mírou přesvědčení v neuromýty u učitelů v alternativních školách a v běžných základních školách.

Klíčová slova: Neuromýty ve vzdělávání, neuropedagogika, mylné představy, učitel, základní škola

Článek ke stažení [PDF] : NEUROMÝTY U UČITELŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Title: NEUROMYTHS IN ELEMENTARY SCHOOL TEACHER PRACTICE

Abstract: The aim of this study is to explore teachers’ beliefs in neuromyths in education. In the theoretical part we pay attention to various foreign researches on neuromyths.

Keywords: Neuromyths in education, neuropedagogy, misconceptions, teacher,elementary school

Download the article in English [PDF]: Not available

TRANSDISCIPLINÁRNÍ DIDAKTIKA VE SPOLUPRÁCI AKADEMIKŮ PŘI REALIZACI PROFESNÍCH UČITELSKÝCH ZNALOSTÍ OBSAHU PRO PRIMÁRNÍ EDUKACI

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autor: Lukášová Hana

Abstrakt : V uvedeném příspěvku se budeme věnovat pojetí transdisciplinárního přístupu v konkrétním kontextu spolupráce akademiků při tvorbě a realizaci profesních učitelských znalostí obsahu pro primární edukaci.

Klíčová slova: didaktika, transdisciplinarita, akademický učitel, poznatková báze učitelství, primární edukace, scénáře učitelského vzdělávání

Článek ke stažení [PDF] : TRANSDISCIPLINÁRNÍ DIDAKTIKA VE SPOLUPRÁCI AKADEMIKŮ PŘI REALIZACI PROFESNÍCH UČITELSKÝCH ZNALOSTÍ OBSAHU PRO PRIMÁRNÍ EDUKACI

Title: THE TRANSDISCIPLINARY DIDACTICS IN A COOPERATION OF ACADEMICS AND THE CREATION OF PROFESSIONAL TEACHERS’ CONTENT KNOWLEDGE FOR PRIMARY EDUCATION AND PEDAGOGICAL RESEARCH

Abstract: In the present paper we will focus on the concept of transdisciplinary didactics in a particular context of academic cooperation during the creation and realization of professional teachers’ content knowledge for primary education.

Keywords: didactics, transdisciplinarity, academic teacher, knowledge base for teaching, primary education, scenario making for teacher education

Download the article in English [PDF]: Not available

DIDAKTIKA POČIATOČNÉHO OSVOJOVANIA SI CUDZÍCH JAZYKOV Z PERSPEKTÍVY TRANS-DISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU K EDUKÁCII

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autor: Pokrivčáková Silvia

Abstrakt : Narastajúce nároky na ovládanie cudzích jazykov vo svete vedie k postupnému znižovaniu vekovej hranice povinného začiatku vyučovania cudzích jazykov v rámci inštitucionalizovaného edukačného kontextu.

Klíčová slova: predškolské vzdelávanie, lingvodidaktika, počiatočné osvojovaniesi cudzích jazykov, transdisciplinárny prístup

Článek ke stažení [PDF] : DIDAKTIKA POČIATOČNÉHO OSVOJOVANIA SI CUDZÍCH JAZYKOV Z PERSPEKTÍVY TRANS-DISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU K EDUKÁCII

Title: METHODOLOGY OF EARLY FOREIGN LANGUAGE LEARNING FROM THE PERSPECTIVE OF THE TRANS-DISCIPLINARY APPROACH TO EDUCATION

Abstract: Growing demands to speak foreign languages throughout the worldlead to a gradual lowering of the age limit for the compulsory beginning of teaching foreign languages within the institutionalised educational context.

Keywords: pre-school education, language pedagogy, early foreign language learning, trans-disciplinary approach

Download the article in English [PDF]: Not available

VYBRANÉ PRVKY OSOBNÍHO, RODINNÉHO A ŠKOLNÍHO KONTEXTU ŽÁKŮ, KTEŘÍ KRADOU VE ŠKOLE

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autor: Richterová Bohdana

Abstrakt : Představit na základě výstupů z regresní analýzy, jak závisí páchaní rizikových krádeží realizovaných žáky ve školním prostředí v Moravskoslezském krajina vybraných prvcích osobního, rodinného a školního kontextu těchto žáků.

Klíčová slova: krádeže ve škole, teorie delikvence, regresní analýza, rizikové chování, žák

Článek ke stažení [PDF] : VYBRANÉ PRVKY OSOBNÍHO, RODINNÉHO A ŠKOLNÍHO KONTEXTU ŽÁKŮ, KTEŘÍ KRADOU VE ŠKOLE

Title: CHOSEN ELEMENTS OF PERSONAL, FAMILY AND SCHOOL CONTEXTS OF PUPILS WHO STEAL AT SCHOOL

Abstract: Drawing on the outputs of regressive analyses, the paper presents how committing risk thefts by pupils in schools in the Moravian-Silesian Region depends on chosen elements of personal, family and school context of these pupils.

Keywords: thefts at school, theories of delinquency, regressive analysis, risk behaviour, pupil

Download the article in English [PDF]: Not available

NOVÁ VZDĚLÁVACÍ POMŮCKA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ – CONCEPT CARTOONS JAKO REPREZENTACE PRAXE

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autor: Samková Libuše

Abstrakt : V příspěvku představím vzdělávací pomůcku zvanou Concept Cartoons a své pětileté zkušenosti s jejím inovativním využitím v přípravě budoucích učitelů.

Klíčová slova: Concept Cartoons; didaktické znalosti obsahu; reprezentace praxe; vzdělávání budoucích učitelů

Článek ke stažení [PDF] : NOVÁ VZDĚLÁVACÍ POMŮCKA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ – CONCEPT CARTOONS JAKO REPREZENTACE PRAXE

Title: A NOVEL EDUCATIONAL TOOL IN FUTURE TEACHERS’ PREPARATION – CONCEPT CARTOONS AS A REPRESENTATION OF PRACTICE

Abstract: The contribution will present an educational tool Concept Cartoons and my 5-year experience with the tool in future teachers’ preparation. I employed the tool in a novelty role as a representation of practice, and used it for investigating (pedagogical) content knowledge of future teachers

Keywords: Concept Cartoons; pedagogical content knowledge; representation of practice; future teachers

Download the article in English [PDF]: Not available

POJEM NÁBOŽENSTVÍ V DĚTSKÉ KONSTRUKCI SVĚTA A V PROCESU VYUČOVÁNÍ

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autor: Bruzlová Martina

Abstrakt : Ráda bych představila výsledky výzkumu dětského pojetí pojmu náboženství a jeho změn v procesu vyučování. Výzkum zachytil žákovské pojetí pojmu náboženství pomocí eseje a následného nestrukturovaného rozhovoru.

Klíčová slova: dětské pojetí; náboženství; žák; esej; rozhovor; základní škola

Článek ke stažení [PDF] : POJEM NÁBOŽENSTVÍ V DĚTSKÉ KONSTRUKCI SVĚTA A V PROCESU VYUČOVÁNÍ

Title: THE CONCEPT OF RELIGION IN THE CHILDREN’S CONSTRUCTION OF THE WORLD AND IN THE EDUCATION PROCESS

Abstract: I would like to show the results of the exploration of children’s concept of religion and its changes in the process of teaching. The research has captured pupils’ concept of religion through the essay and the subsequent unstructured interview.

Keywords: child’s concept; religion; pupil; essay; interview; elementary school

Download the article in English [PDF]: Not available

PEDAGOGICKÝ PROCES OČIMA ŘEDITELŮ ŠKOL

SEKCE Č. 2: TEORIE A PRAXE FUNGOVÁNÍ VÝCHOVNÝCHA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Autor: Trojan Václav

Abstrakt : Ředitel školy je klíčovou osobou každé školy. V českých i v zahraničních pramenech je kladen důraz na jejich profesionální přípravu (Schratz, 2011; Lhotkováet al., 2012; Veteška, 2016).

Klíčová slova: základní škola, ředitel školy, podpora, pedagogický proces

Článek ke stažení [PDF] : PEDAGOGICKÝ PROCES OČIMA ŘEDITELŮ ŠKOL

Title: EDUCATIONAL PROCESS AS VIEWED BY SCHOOL HEADMASTERS

Abstract: The study presents results of a survey focused on possible linkages between teacher’s and headmaster’s view on conditions for creating social climate of teaching staff.

Keywords: elementary school, headmaster of the school, support, educational process

Download the article in English [PDF]: Not available

PŘÍSTUP VEDENÍ ŠKOLY KE KONFLIKTNÍM SITUACÍM S RODIČI

SEKCE Č. 2: TEORIE A PRAXE FUNGOVÁNÍ VÝCHOVNÝCHA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Autor: Svobodová Zuzana

Abstrakt : Příspěvek se opírá o práce J. Plamínka (především Plamínek, 2012), který chápe konflikt jako faktor, který deekvilibrizuje a destabilizuje systémy, čímž ale zároveň může podněcovat změny v zavedených systémech.

Klíčová slova: konflikt, řešení, komunikace s rodiči

Článek ke stažení [PDF] : PŘÍSTUP VEDENÍ ŠKOLY KE KONFLIKTNÍM SITUACÍM S RODIČI

Title: THE APPROACH OF SCHOOL LEADERS TO CONFLICT SITUATIONS WITH PARENTS

Abstract: The aim of the paper is to identify verbal expressions that lead to the development or elimination of conflicts in communication between the school and the parents of pupils and to describe the attitude of the school management towards these potentially conflicting situations.

Keywords: conflict, solution, communication with parents

Download the article in English [PDF]: Not available