PERCEPCE NEÚSPĚCHU U STUDENTŮ, KTEŘÍ NAPODRUHÉ NESLOŽÍ MATURITU: KDO ZA TO MŮŽE?

Autoři: Katarína Rozvadská, Petr Novotný

Abstrakt: Příspěvek prezentuje narativní analýzu percepce neúspěchu u maturitní zkoušky identifikované v životních příbězích maturantů. Retrospektivní rozhovory s informanty (n = 26), kteří minimálně dvakrát neuspěli u maturitní zkoušky v letech 2018 a 2019, byly realizované na podzim 2020. Výsledky jsou příspěvkem do širší diskuze o nucených odchodech ze vzdělávání, v zahraničních výzkumech označovaných jako push ‑out, a v českém kontextu přispívají k aktuálním výzkumům vnímané akademické marnosti u žáků a vnímaných přesvědčeních učitelů o žácích ve středoškolském studiu.

Klíčová slova: vnímání neúspěchu, přesvědčení učitelů, akademická marnost, push ‑out

Článek ke stažení [PDF]

Title: PERCEPTION OF FAILURE IN STUDENTS WHO FAIL THE LEAVING EXAM AT THEIR SECOND ATTEMPT: WHOSE FAULT IS IT?

Abstract: The paper presents a narrative analysis of the perception of failure in the graduation exam [matura] identified in graduates’ life stories. Retrospective in ‑ terviews with informants (n = 26), who failed the graduation exam at least twice in 2018 and 2019, were conducted in autumn 2020. The results contribute to the broader discussion on forced early school leaving (push ‑out), and in the Czech context, they contribute to current research on perceived academic futility in pupils and teachers’ beliefs of high school students.

Keywords: perception of failure, teachers’ beliefs, academic futility, push ‑out

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze