Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení
1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Česká asociace pedagogického výzkumu, z.s. se sídlem Myslíkova 208/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha identifikační číslo: 48549665  zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp. značka L 3433 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.capv.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů prodávajícího prostřednictvím webových stránek www.capv.cz.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webových stránkách.
2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu.
2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky. Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko “Odeslat”. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
2.7. Prodávající je povinen dodat produkt, který si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2.8. Vlastnické právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
3. Cena a způsob úhrady
3.1. Cena produktů, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na webových stránkách prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi potvrzení o platbě – fakturu, které slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
3.3. Cenu produktu a případné náklady spojené s jeho dodáním hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
3.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o.
3.5. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout požadované plnění.
3.6. Kupní cena je splatná v den provedení objednávky, není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4. Dodací podmínky
4.1. Dodáním produktu se rozumí zaslání objednaného produktu v elektronické formě na email kupujícího uvedený v objednávce.
5. Zabezpečení a ochrana autorských práv
5.1. Produkty, které prodávající prostřednictvím webových stránek prodává, včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
6. Odstoupení od smlouvy
6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Vzhledem k povaze prodávaných produktů (dodání online digitálního obsahu), zaniká zákazníkovo právo na odstoupení od smlouvy ve chvíli, kdy zákazník obdrží zakoupený a zaplacený produkt do své emailové schránky.
6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že kupující neprovedl úhradu kupní ceny za produkt dle sjednaných podmínek. Také je možné od kupní smlouvy odstoupit porušení Stanov prodávajícího.
7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou týdnů od převzetí.
7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese tajemnik@capv.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit.
8. Ochrana osobních údajů
8.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
8.2. Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo při realizaci kupní smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Reklamace
Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po obdržení zakoupené produkty – především jméno, fakturační údaje a zakoupenou variantu. Případné reklamace týkající se obsahu produktu, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu produktu je kupující povinen oznámit bezprostředně po obdržení elektronickou poštou na tajemnik@capv.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
Objednáním produktu souhlasí kupující se zněním Všeobecných obchodních podmínek České asociace pedagogického výzkumu, z. s. Uhrazená objednávka je konečná – produkty není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.
Povinnosti kupujícího po úhradě produktů prostřednictvím ochodu na stránkách ČAPV
a) Po objednání produktu kupující provede kontrolu e-mailové schránky. V případě, že neobdrží objednávku, oznámí toto neprodleně na tajemnik@capv.cz.
b) V případě, že provede platbu prostřednictvím platební brány GoPay na webových stránkách www.capv.cz, zkontroluje e-mailovou schránku. V případě, že neobdrží potvrzení o úhradě, oznámí toto neprodleně na tajemnik@capv.cz.
c) V případě chybně zadané emailové adresy při vytváření objednávky, oznámí kupující tuto situaci neprodleně na emailovou adresu tajemnik@capv.cz.
Zákaznk bude pro vyřízení reklamace kontaktován prostřednictvím uvedené e-mailové adresy.
Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností kupujcího nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR. 
10. Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.capv.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.capv.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.