VZDĚLÁVÁNÍ NADANÉHO ŽÁKA Z POHLEDU UČITELE

Autoři
Monika Kadrnožková

Abstrakt
Dle dosavadního stavu výzkumu a praxe jsou žáci nadaní a mimořádně nadaní (dále pouze „žáci nadaní“) opomíjenou skupinou. Dle školské legislativy se od učitelů očekává, že přizpůsobí obsah, metody a formu vzdělávání tak, aby byla zajištěna podpora rozvoje žáků dle identifikovaného druhu nadání. Studie představuje výsledky kvalitativního šetření, které bylo realizováno metodou hloubkových rozhovorů s učiteli na vybrané základní škole (dále pouze „ZŠ“). Výsledky rozšiřují poznání v dané oblasti o náhled pedagogů na edukaci žáků nadaných v podmínkách společného vzdělávání.

Klíčová slova

nadaný žák, organizace vzdělávání, společné vzdělávání, učitel, kvalitativní design výzkumu

Článek ke stažení [PDF] 

Title
TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE EDUCATION OF GIFTED STUDENTS

Abstract
According to current research and practice, gifted and exceptionally gifted pupils (hereinafter referred to as “gifted pupils”) are a neglected group. In order to achieve the individual needs of a gifted pupil, it is necessary to adapt the content, methods and form of education so as to ensure development support according to the type of talent. The study presents the results of a qualitative survey, which was carried out using in-depth interviews with teachers at a selected elementary school. The results provide insight into the work of teachers dealing with with gifted pupils under conditions of inclusive education.

Keywords
gifted pupil, organisation of education, inclusive education, teacher, qualitative research design

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze