Žáci v málotřídní škole očima jejich rodičů: zjišťování postojů k výchově a vzdělávání 

Autoři: Magdalena MARKOVÁ, Josef NOTA 

Sekce 2: Vychovávaný a vzdělávaný jedinec 

Abstrakt: Rodiče chápeme jako jednoho z primárních aktérů v.chovně-vzdělávacího působení. V našem příspěvku se věnujeme následující situaci: do nejmenší školy v jižních Čechách (8 dětí) od příštího roku přibude 10 dalších žáků. Ti nejsou místní, do této málotřídní školy budou dojíždět z blízkého města. Kvalitativně veden.mi rozhovory jsme se proto dotazovali rodičů těchto žáků, proč nezapsali své potomky do místní, plně organizované školy a jaké jsou jejich rodičovské postoje k v.chově a vzdělávání. Cílem příspěvku je: a) zjištění motivace k volbě (či změně) málotřídní školy (důvodů, co rozhodlo, co s sebou změna nesla); b) zjištění v.chovn.ch idejí u těchto rodičů (představy o škole, jak a kdy došlo k zformulování v.chovn.ch idejí, interní filozofie k otázkám v.chovy); c) zjištění spokojenosti se stávajícím stavem, včetně v.hledů do budoucna (vnímání specifik málotřídky, zkonkretizování zkušenosti). Metodologie je opřena o kvalitativní postupy s cílem hlubšího vhledu do konkrétní problematiky u konkrétních rodičů. 

Klíčová slova: málotřídní škola, alternativní škola, žáci, vzdělávání 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Žáci v málotřídní škole očima jejich rodičů: zjišťování postojů k výchově a vzdělávání 

 

Title: Pupils in Small Schools in Their Parents’ View: Survey of Attitudes in Education  

Abstract: Parents are understood as one of primary participants of the educational action. This paper reflects the following situation: the smallest school in South Bohemia (nine children) is going to accept eight new pupils next year. These children are not local – they are going to commute from a nearby town. This was a reason for a qualitative survey, the aim of which was to learn why these parents did not enrol their children into a local, fully organized school and what their parental attitudes to learning and education are. The aim of the paper is: a) getting to know the motivation for choosing (or changing) of a small school (crucial reasons for a decision and the results of a change); b) getting to know the educational ideas of the above mentioned parents (ideas of school, how and when these ideas were formulated, the inner educational philosophy); c) finding of satisfaction with the status quo, including the prospects for the future (perception of small schools specifics, making the experience more specific). The methodology is supported by qualitative procedures. The aim is a deeper insight into specific issues of particular parents. Qualitatively led, unstructured and semi-structured interviews conducted into three thematic areas. 

Key words: small school, pupils, alternative school, education 

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze