ABSENCE INDIVIDUÁLNÍ PODPORY PO NEÚSPĚCHU U MATURITNÍ ZKOUŠKY JAKO ZÁKLAD SELHÁNÍ OVLIVŇUJÍCÍHO DALŠÍ DRÁHU JEDINCE

Autoři
Martin Majcík

Abstrakt
Příspěvek se zaměřuje na studenty, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, což ovlivňuje jejich další studijní i profesní směřování. V rámci výzkumu bylo realizováno 92 rozhovorů se 46 respondenty, maturanty z let 2018–2020. Identifikovány byly oblasti, ve kterých žáci pociťovali po selhání u zkoušky absenci podpory. Na základě empirických dat můžeme vymezit podporu informační, poradenskou a sociální. Představena také budou opatření k podpoře neúspěšných studentů.

Klíčová slova
maturitní zkouška, selhání, podpora, poradenství, case-management

Článek ke stažení [PDF]

Title
ABSENCE OF INDIVIDUAL SUPPORT AND THE IMPACT OF MATURITA EXAM FAILURE ON PUPIL’S LIFE COURSES

Abstract
The paper focuses on students who have failed the Matura exam. This failure could affect their career and professional future. A total of 92 interviews were conducted with 46 respondents – examinees between 2018 and 2020. The research identifies three areas in which students felt the lack of support after failing the school-leaving examination: information support, guidance, and social support. Finally, measures for supporting failed pupils will be introduced.

Keywords
school-leaving exam, failure, support, guidance, case-management

Diskuze