PŘIJETÍ A IMPLEMENTACE INKLUZIVNÍ LEGISLATIVY: PŘÍČINY SELHÁNÍ

Autoři
Radim Šíp, Denisa Denglerová

Abstrakt
Příspěvek prezentuje výsledky analýzy sociálně-politického pozadí přijetí inkluzivní legislativy v ČR (2015) a její implementace (2016–2021). Na základě nástroje situační analýzy dokládá obecnější problém – neschopnost politické reprezentace komunikovat zásadní reformy vzdělávací politiky.

Klíčová slova
inkluze, kognitivní modifikovatelnost, politicko-byrokratický styl, zprostředkování, komunikační styl zprostředkování, arény sociálních světů

Článek ke stažení [PDF]

Title
ADOPTION AND IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE LEGISLATION: CAUSES OF FAILURE

Abstract
The paper presents the results of the analysis of the socio-political background of the adoption of inclusive legislation in the Czech Republic (2015) and its implementation (2016–2021). Based on a situational analysis tool, it demonstrates a more general problem – the inability of political representation to communicate fundamental educational policy reforms.

Keywords
inclusion; cognitive modifiability; political-bureaucratic style of mediation; communication style of mediation; arenas of social worlds

Diskuze