ANALYTICKO-SYNTETICKÁ A GENETICKÁ METODA VE VÝUCE ČTENÍ ČESKÝCH DĚTÍ

Autor: Marie Kocurová 

Abstrakt: Příspěvek referuje průběţné výsledky řešení projektu GAČR Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení českých dětí. V polovině realizace projektu je jiţ moţné sumarizovat dílčí výsledky šetření, které je zaměřeno na komparaci analyticko-syntetické a genetické metody výuky čtení prostřednictvím sledování vývoje percepčních funkcí důleţitých pro čtení, vlastního čtenářského vývoje u ţáků, sledování úrovně porozumění a postojů učitelů k oběma metodám. 

Klíčová slova: metody výuky čtení, porozumění, rychlost čtení, sluchové a zrakové vnímání, postoje učitelů 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: ANALYTICKO-SYNTETICKÁ A GENETICKÁ METODA VE VÝUCE ČTENÍ ČESKÝCH DĚTÍ

 

Abstract: Paper reports partial results solving project of Czech Science Foundation – Analytical-synthetic and genetic method in teaching reading to Czech children. In half of project realization it is already possible to report on partial results, that are focus on comparing element analytic synthetic and genetic methods education reading through following development perceptional function important for reading, reader’s development, levels of understanding and attitude teachers to both methods. 

Key words: method of teaching reading, understanding, reading speed, auditory and visual perception, attitudes of teachers 

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze