JAK STUDENTI UČITELSTVÍ OPRAVUJÍ ODPOVĚDI ŽÁKŮ PŘI VÝUCE NA PRAXI: OD ZAMĚŘENÍ NA UČEBNÍ MATERIÁL K ZAMĚŘENÍ NA ŽÁKA

Autoři: Jana Obrovská, Petr Svojanovský, Jana Kratochvílová, Kateřina Lojdová, František Tůma a Kateřina Vlčková

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na opravování odpovědí žáků, jež představuje specifickou oblast praktik používaných studenty učitelství angličtiny na praxi. Konverzačněanalytický příspěvek vychází z videozáznamů výuky studentů učitelství a srovnává způsoby, jakými studenti učitelství opravovali odpovědi žáků při kontrole cvičení na začátku praxe a na jejím konci. Podrobný rozbor nahrávek ukázal, že zatímco na začátku praxe studenti učitelství během oprav spoléhali na formát cvičení v učebním materiálu, na konci praxe byl zřejmý příklon k učení žáků, jejich odpovědím a specifikům.

Klíčová slova: opravování, interakce ve třídě, učební materiály, žákovská diverzita, výuka angličtiny jako cizího jazyka, konverzační analýza

Článek ke stažení [PDF]

Title: HOW PRE ‑SERVICE TEACHERS CORRECT LEARNER ANSWERS DURING THEIR PRACTICUM: FROM ORIENTING TO TEACHING MATERIALS TOWARDS FOCUSING ON THE LEARNER

Abstract: This paper focuses on the correction of learner answers, which represents a specific area of practices employed by pre ‑service teachers of English in their school placement. This conversation analytic paper builds on video ‑recordings of lessons taught by pre ‑service teachers at the beginning and at the end of their school placement. The detailed analysis showed that whereas at the beginning the pre ‑service teachers tended to rely on the task format in the teaching ma‑ terial, towards the end an inclination towards students’ learning, answers and specifics was observed.

Keywords: correction, classroom interaction, teaching materials, student diversity, teaching English as a foreign language, conversation analysis

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze