ETNOGRAFIE PŘESVĚDČENÍ A PRAKTIK STUDENTŮ UČITELSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PRÁCI S ŽÁKOVSKOU DIVERZITOU

Autoři: Jana Obrovská, Petr Svojanovský, Jana Kratochvílová, Kateřina Lojdová, František Tůma a Kateřina Vlčková

Abstrakt: V tomto příspěvku se zaměřujeme na 1) přesvědčení a praktiky studentů učitelství při práci s žákovskou diverzitou během jejich praxí na základní škole a 2) jak je toto myšlení a jednání formováno realizovaným kurikulem vybraných kurzů na univerzitě. Aplikovali jsme tzv. vícemístnou etnografii, která umožňuje studovat propojení mezi souvisejícími prostředími, v nichž se vyskytuje zkoumaný jev. Ukazujeme, že studenti oscilují mezi zohledňováním individuálních vzdělávacích potřeb „výrazných“ žáků a prací s třídou jako celkem, tedy univerzalizací výukového procesu. Přitom nevyužívají strategie a postupy perspektivní z hlediska adresování potřeb každého žáka ve třídě.

Klíčová slova: žákovská diverzita, učitelské vzdělávání, studenti učitelství, etnografie

Článek ke stažení [PDF]

Title: ETHNOGRAPHY OF PRE ‑SERVICE TEACHERS’ BELIEFS AND PRACTICES WITH REGARD TO WORKING WITH STUDENT DIVERSITY

Abstract: We focus on 1) the beliefs and practices of pre ‑service teachers with regard to working with student diversity during their practicum at lower ‑secondary schools, and 2) the ways their thinking and behaviour is shaped by the realized curriculum of selected courses at university. We build on multi ‑sited ethnogra‑ phy which focuses on associations between related environments with regard to the phenomenon under scrutiny. We demonstrate that the pre ‑service teach‑ ers oscillate between addressing individual educational needs of “conspicuous” students and working with the whole class. They do not use strategies which are promising in addressing the educational needs of each individual student.

Keywords: student diversity, teacher education, pre ‑service teachers, ethnography

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze