Konference ČAPV 2023

 

Česká asociace pedagogického výzkumu
si vás dovoluje pozvat
na XXXI. výroční konferenci s názvem

Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání

Konference se koná pod záštitou
rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

5.–7. září 2023

Datum, místo a program

Konference se bude konat od 5. do 7. září 2023. Proběhne kontaktně, avšak plenární jednání se budou odehrávat i ve virtuálním prostoru. Místem konání konference je kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kampus se nachází v centru města Ústí nad Labem a jeho „srdcem“ je univerzitní knihovna spolu s multifunkčním centrem se zázemím, které využijeme jako konferenční prostory. Místo virtuálního setkání bude včas oznámeno na webových stránkách konference.

Zaměření konference

V tomto roce budeme diskutovat o možnostech a mezích výzkumu v kontextu globálního světa i vzdělávání. Vzhledem k probíhajícím kurikulárním revizím, k narůstající diverzitě vzdělávaných, ke změnám ve společnosti atd. se jedná o aktuální téma ovlivňující činnost mnoha zainteresovaných institucí a širší odborné i laické veřejnosti. Očekáváme, že v plenárních přednáškách i v rámci sekcí budou vedeny diskuze reflektující možnosti a limity využití výsledků výzkumů v různých kontextech vzdělávací praxe. Záměrem konference je rovněž poukázat na význam pedagogického výzkumu, jako jedné z možností podpory společenského dialogu reagujícího na výzvy, které vzdělávání v 21. století přináší. Uvítáme, když v rámci příspěvků představujících bádání v různých pedagogických tématech bude reflektována též některá z níže uvedených otázek:

 • Jak pedagogický výzkum reaguje na aktuální společenské potřeby a situaci v souvislosti s válečným konfliktem, post-covidovými dopady apod.? A jak různí aktéři využívají výsledky pedagogického výzkumu?
 • Jak může pedagogický výzkum ovlivnit vzdělávací politiku? A jaký je vztah pedagogického výzkumu a vzdělávací politiky?
 • Jak současné revize rámcových vzdělávacích programů reagují na aktuální stav poznání ve vědách o výchově?
 • Jaké jsou možnosti a meze základního a aplikovaného výzkumu ve vědách o výchově?

Plenární referáty

Hlavních plenárních přednášek se ujmou Jesper Boesen (Jönköping University, Švédsko) a Martin Bílek (Univerzita Karlova v Praze).

Sekce

 1. Teorie a metody v pedagogických vědách
 2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
 3. Učitelé a jejich vzdělávání, učení a rozvoj
 4. Cíle a obsahy výchovy a vzdělávání
 5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
 6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
 7. Učení žáků a studentů
 8. Posterová sekce (tematicky otevřená)
 9. Sympozia a kulaté stoly (související s tématem konference)

Výzva pro účastníky konference 

Zveme účastníky k zaslání abstraktů plánovaných příspěvků výzkumného nebo metodologického charakteru na konferenci. Abstrakt příspěvku musí obsahovat název, jména autorů, teoretický rámec, metodologii, výsledky, diskusi a bibliografii v českém jazyce. Dále v anglickém jazyce rovněž název, klíčová slova a abstrakt. Vše v rozsahu 3600 až 4500 znaků. Přijaté abstrakty budou zveřejněny v elektronickém sborníku abstraktů, který bude mít přiděleno ISBN. Sborník abstraktů mohou autoři textů vykazovat vůči IS VaVaI jako výsledek typu D (nikoliv však pro GA ČR), sborník nebude zařazen do databáze WoS/Scopus. 

Účastníci bez aktivního vystoupení se hlásí přímo organizačnímu výboru prostřednictvím emailu: konference@capv.cz.

Přihlašování abstraktů a recenzní řízení 

Přihlašování abstraktů na konferenci probíhá přes aplikaci EasyChair, kde si nejprve každý zřídí účet (Návod naleznete zde) a poté přihlásí příspěvek s použitím Šablony. Šablonu vyplňte ve wordu a uložte v dokumentu pdf. Šablona slouží pro lepší zpracování všech příspěvků pro účely sborníku abstraktů. 

Recenzní řízení je anonymní a každý příspěvek je hodnocen na základě níže uvedených kritérií dvěma nezávislými recenzenty. Výsledek procesu recenzního řízení bude A) přijat,
B) vrácen k přepracování, C) nepřijat. Pokud bude příspěvek vrácen k přepracování, bude po zapracování změn autorem příspěvek znovu posuzován recenzenty a organizačním výborem konference

Kritéria posuzování abstraktů a příspěvků

1. Originalita tématu a autorského záměru
2. Síla teoretického rámce 
3. Preciznost metodologického zpracování 
4. Zajímavost a jasnost prezentovaných závěrů 
5. Soudržnost argumentů v diskusi

Semináře pro začínající výzkumníky

První konferenční den, 5. září 2023, se uskuteční semináře nejen pro začínající výzkumníky. Zaměření a lektoři budou upřesněni v únoru 2023 na webových stránkách konference; členové ČAPV budou rovněž informováni emailem a prostřednictvím bulletinu. Přihlašování na semináře bude probíhat samostatně od března 2023 přes webové stránky www.capv.cz.

Důležité termíny

Přihlašování příspěvků na konferenci v systému EasyChair16. ledna – 20. února 2023
Informace o přijetí/nepřijetí příspěvku/požadavky na dopracování  21. dubna 2023
Registrace na konferenci přes webové stránky konference do 28. května 2023
Termín pro platbu registračního poplatku do 28. května 2023
Termín konání konference 5.– 7. září 2023
Semináře pro začínající výzkumníky 5. září 2023

Konferenční poplatky

Člen ČAPV/student(ka): 2.000 Kč
Ostatní účastníci: 2.700 Kč

V poplatku není zahrnuta strava a ubytování.

Další informace 

Informace o konferenci budou zveřejněny na stránkách asociace (www.capv.cz). 

Kontakty na organizátory

E-mail: konference@capv.cz

Organizační výbor konference: Jana Poláchová Vašťatková, Vít Dočekal, Michal Vostrý, Zdeněk Svoboda, Vlastimil Chytrý