Česká asociace pedagogického výzkumu
si vás dovoluje pozvat
na XXXI. výroční konferenci s názvem

Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání

Konference se koná pod záštitou
rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

5.–7. září 2023

Registrace na konferenci byla ukončena

Sborník konference

Sborník z XXXI. výroční konference ČAPV 2023

Datum, místo a program

Konference se bude konat od 5. do 7. září 2023. Proběhne kontaktně, avšak plenární jednání se budou odehrávat i ve virtuálním prostoru. Místem konání konference je kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kampus se nachází v centru města Ústí nad Labem a jeho „srdcem“ je univerzitní knihovna spolu s multifunkčním centrem se zázemím, které využijeme jako konferenční prostory. Místo virtuálního setkání bude včas oznámeno na webových stránkách konference.

Program konference

Program konference naleznete ZDE, Mapu kampusu UJEP ZDE.

Zaměření konference

V tomto roce budeme diskutovat o možnostech a mezích výzkumu v kontextu globálního světa i vzdělávání. Vzhledem k probíhajícím kurikulárním revizím, k narůstající diverzitě vzdělávaných, ke změnám ve společnosti atd. se jedná o aktuální téma ovlivňující činnost mnoha zainteresovaných institucí a širší odborné i laické veřejnosti. Očekáváme, že v plenárních přednáškách i v rámci sekcí budou vedeny diskuze reflektující možnosti a limity využití výsledků výzkumů v různých kontextech vzdělávací praxe. Záměrem konference je rovněž poukázat na význam pedagogického výzkumu, jako jedné z možností podpory společenského dialogu reagujícího na výzvy, které vzdělávání v 21. století přináší. Uvítáme, když v rámci příspěvků představujících bádání v různých pedagogických tématech bude reflektována též některá z níže uvedených otázek:

 • Jak pedagogický výzkum reaguje na aktuální společenské potřeby a situaci v souvislosti s válečným konfliktem, post-covidovými dopady apod.? A jak různí aktéři využívají výsledky pedagogického výzkumu?
 • Jak může pedagogický výzkum ovlivnit vzdělávací politiku? A jaký je vztah pedagogického výzkumu a vzdělávací politiky?
 • Jak současné revize rámcových vzdělávacích programů reagují na aktuální stav poznání ve vědách o výchově?
 • Jaké jsou možnosti a meze základního a aplikovaného výzkumu ve vědách o výchově?

Plenární referáty

Jesper Boesen
Ph.D., Associate Professor

Associate Dean
Director of the Research Environment
Practice based Educational Research
School of Education and Communication
Jönköping University
E-mail jesper.boesen@ju.se
Phone +46 (0)36 10 15 30

Jesper Boese is an Associate professor in Mathematics didactic at the School of Education and Communication. He is particularly interested in Maths education focusing on the effects of national tests. In recent years he has been engaged in practice-based educational research. Jesper pursues the path towards research and development in collaboration with teachers and principals instead of solely researching their practices. He gained considerable experience while leading the Research Centre at Gothenburg University CESTR and Centre for Educational Sciences and teacher research as well as in the position of deputy director for the national centre for mathematics education. Currently, Jesper Boesen holds the position of associate dean for outreach and corporation at the School of Education and Communication at Jönköping University. He also works as a scientific leader in the Research environment Practice-Based Educational Research.

From doing research on teachers and principals to doing research with teachers and principals – Implications for researchers and teaching professions

The needs of researchers cooperating with teaching professionals will be discussed both from a research perspective and a school perspective considering the ever-so-defended line between research and development. The issue of its broadening to include much more sensitivity to the needs of schools will be raised. Traditionally academia has claimed that, to become a researcher, a teacher must leave her or his teacher experience behind to be able to objectively study different phenomena in schools. However, plenty of research today is done in cooperation with teachers in schools. Moreover, schools do not demand data for scientific publications. Schools need knowledge development both theoretical and practical. Jesper Boese will put forward collaboration designs that may be beneficial for both types of organisations illustrated by practical examples from Sweden where a national research funding program requires collaboration with schools.

Martin Bílek
prof. PhDr. Ph.D.

Proděkan pro celoživotní a distanční vzdělávání
Profesor Katedry chemie a didaktiky chemie
Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova
E-mail: martin.bilek@pedf.cuni.cz
Tel: +420 777484236

Martin Bílek vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové v oboru učitelství chemie a fyziky, získal titul Ph.D. v oboru pedagogika na PedF UK a je habilitován a inaugurován v oboru teorie vyučování chemie na FPV UMB v Banské Bystrici. V současné době působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na pozici proděkana pro celoživotní a distanční vzdělávání. Ve své odborné činnosti se zabývá především didaktikou chemie či obecněji didaktikou přírodovědných a technických předmětů, metodologií přírodovědného poznávání, pedagogického a oborově-didaktického výzkumu, využívání ICT ve vzdělávání a další. Publikuje v časopisech zaměřených na přírodovědné vzdělávání a aplikovanou informatiku a je autorem několika monografií např. Didaktika chemie – výzkum a vysokoškolská výuka, K virtualizaci školních experimentálních činností, Psychogenetické aspekty didaktiky chemie, Interaction of Real and Virtual Environment in Early Science Education: Tradition and Challenges nebo Prírodovedné vzdelávanie v informačnej společnosti.

Pedagogický výzkum v čase kurikulární reformy aneb intuice, praxe nebo “evidence based”?

V plenární přednášce se zamyslíme nad současnou situací v oblasti revizí rámcových vzdělávacích programů a jejich (ne)vazeb na pedagogický a oborově-didaktický výzkum. Příklady budou voleny zejména ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do tvorby a inovace celého, zejména nižšího sekundárního všeobecně-vzdělávacího kurikula. Diskutovány budou možnosti a meze výzkumu kurikula a dopadu jeho výsledků na tvorbu příslušných dokumentů včetně jejich uplatnitelnosti v praxi.

Výzva pro účastníky konference 

Přihlašování příspěvků již bylo ukončeno. Pro dotazy nás kontaktujte na konference@capv.cz.

Přijaté abstrakty budou zveřejněny v elektronickém sborníku abstraktů, který bude mít přiděleno ISBN. Sborník abstraktů mohou autoři textů vykazovat vůči IS VaVaI jako výsledek typu D (nikoliv však pro GA ČR), sborník nebude zařazen do databáze WoS/Scopus. 

Účastníci bez aktivního vystoupení se hlásí přímo organizačnímu výboru prostřednictvím emailu: konference@capv.cz.

Přihlašování abstraktů a recenzní řízení 

Přihlašování příspěvků již bylo ukončeno. Pro dotazy nás kontaktujte na konference@capv.cz.

Kritéria posuzování abstraktů a příspěvků

 1. Originalita tématu a autorského záměru
 2. Síla teoretického rámce 
 3. Preciznost metodologického zpracování 
 4. Zajímavost a jasnost prezentovaných závěrů 
 5. Soudržnost argumentů v diskusi

Posterová sekce

V průběhu konference budou prezentované postery hodnoceny komisí. Vítězný poster bude oceněn, přičemž komise použije tato kritéria:

 1. Vědecký přínos a originalita
 2. Výzkumný design a kvalita zpracování dat
 3. Přehlednost a struktura
 4. Efektivní využití grafických prvků a čitelnost

Semináře pro začínající výzkumníky

První konferenční den, 5. září 2023, se uskuteční semináře nejen pro začínající výzkumníky. Přesně údaje ke konání workshopů budou doplněny.

Komunikace odborných témat směrem
k laické veřejnosti

Zaměříme se na to, jak porozumět svému posluchači a jak mu předat naši myšlenku ve slovech, kterým rozumí. Každý z nás je jedinečný, a tak má každý i jiné přirozené vystupování. Hravou formou budeme objevovat, co komu sedí a jak vylepšit svůj osobitý mluvený projev nebo veřejné vystupování nebo jak se zalíbit posluchačům ještě dřív, než promluvíme. Také budeme zkoumat, jak vyházet z našeho slovníku výrazy, které jsme se museli pracně naučit během let studií, ale posluchači jim nerozumí. V neposlední řadě si ukážeme, co všechno vlastně říkáme naším nonverbálním projevem a jak jej posluchači vnímají. Nezbytným předpokladem účasti ve workshopu je ochota účastníka se zapojit do interaktivních komunikačních aktivit.

Mgr. Ondřej Lidický, Ph.D.


Vystudoval obor Biochemie na Karlově Univerzitě, na který navázal doktorandským studiem na Ústavu Makromolekulární chemie. Vedle studií se intenzivně věnoval divadlu a psaní. Herecké kurzy absolvoval u prestižního pedagoga Philippa Gaulieriho. Jeho koníček a profesionální kariéra se pak propojily v popularizaci vědy. V roce 2015 vyhrál národní kolo vědecko-popularizační soutěže FameLab. Poslední počin byla snaha přiblížit vznik a vývoj nádorových onemocnění – projekt MrTumor.

Workshop je omezen kapacitou 12 účastníků, o zařazení rozhoduje doba přihlášení. Na workshop se přihlašujte ZDE.


Úvod do systematického review

Workshop bude zaměřen na úvod do základních metodologických postupů tvorby systematických review od formulování výzkumné otázky po syntézu dat. Teoretická část rovněž účastníkům přiblíží roli systematických review v odborném publikování. Praktická část workshopu bude věnována technickým aspektům vyhledávání a zpracování dat v programu Rayyan. Je doporučeno, aby účastníci měli k dispozici vlastní notebooky.

Mgr. Lukáš Plch

Lukáš Plch je doktorským studentem programu Pedagogické vědy na FF MU a zároveň pracuje jako specialista v Knihovně univerzitního kampusu MUNI. Dlouhodobě se věnuje metodologii systematických přehledových studií. Mezi jeho publikace patří například:

Perception of Technology-Enhanced Learning by Medical Students: an Integrative Review
Perception, beliefs and attitudes towards simulation-based learning in health care students: Scoping review protocol

Workshop proběhne pouze online, přihlašujte se ZDE.


Důležité termíny

Přihlašování příspěvků na konferenci v systému EasyChair16. ledna – 20. února 2023
Informace o přijetí/nepřijetí příspěvku/požadavky na dopracování  21. dubna 2023
Registrace na konferenci přes webové stránky konference do 28. května 2023
Termín pro platbu registračního poplatku od 1. května do 28. května 2023
Termín konání konference 5.– 7. září 2023
Semináře pro začínající výzkumníky 5. září 2023

Konferenční poplatky

Člen(ka) ČAPV/student(ka): 2.000 Kč
Ostatní účastníci: 2.700 Kč

V poplatku není zahrnuta strava a ubytování.

Další informace 

Ubytování si prosím vyhledejte a zajistěte zcela samostatně. Můžete využít např. seznamu hotelů na webu informačního centra města a další doporučení zde.

Kontakty na organizátory

E-mail: konference@capv.cz

Organizační výbor konference: Jana Poláchová Vašťatková, Vít Dočekal, Michal Vostrý, Zdeněk Svoboda, Vlastimil Chytrý