MOŽNOSTI A LIMITY STATISTICKÝCH ANALÝZ NA DATECH O PROFESNÍM ROZVOJI UČITELŮ ZŠ A SŠ

Autor: Stanislav Michek

Klíčová slova: statistické analýzy, kvantitativní výzkum, dotazník, profesní rozvoj učitelů

Abstrakt: Cílem příspěvku je prezentovat možnosti a limity různých statistických postupů a přístupů na datech získaných z dotazníkového šetření zabývajícího se profesním rozvojem učitelů v roce 2015. V příspěvku budou prezentovány výhody a nevýhody uvedených statistických analýz. Při konstrukci dotazníkových položek se vycházelo z již uskutečněných výzkumných šetření (např. výzkum OECD TALIS 2013) a pojetí profesního rozvoje učitelů jako souboru aktivit vedoucích ke zdokonalování výkonu profese učitele a zkvalitňování výsledků učení žáků (srov. Kohnová, 2012; Starý et al., 2012). Výsledky šetření již byly prezentovány v pedagogice obvykle využívanými statistickými postupy (Michek, 2016). Tyto postupy však mají své limity, způsobené velikostí a reprezentativitou výběrového souboru (Soukup a Kočvarová, 2016). V rámci hledání nejvhodnějších statistických postupů budou u dat kvantitativního šetření uplatněny interferenční statistiky, využití vážení dat, popisné statistiky a regresní analýzy. Půjde od často využívaných statistických analýz až po uplatnění ultraortodoxního přístupu ke kvantitativním datům získaných od 2.472 učitelů ze všech krajů ČR, všech typů a druhů škol regionálního školství. Diskutovány budou jejich výhody a nevýhody uplatnění. Po zvážení možností a limitů jednotlivých statistických přístupů se ukazuje, že u těchto dat je vhodné aplikovat deskriptivní statistiku a regresní analýzu. Jiné přístupy vedou k nepřesným výsledkům, které v konečném důsledku mohou směřovat k chybným rozhodnutím uživatelů výzkumných šetření, např. aktérů vzdělávací politiky.

Článek ke stažení [PDF]