PŘÍPADOVÁ STUDIE ELEMENTÁRNÍHO PSANÍ BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY

Autoři
Teresa Vicianová, Alžběta Jurasová, Tomáš Horčička, Michal Šafařík

Abstrakt
Příspěvek přináší výsledky případové studie elementárního psaní v době distanční výuky. Jejím cílem bylo zmapovat realizaci výuky psaní v prvním ročníku základní školy při distanční výuce během školního roku 2020/2021. Výzkumný vzorek studie byl tvořen učitelkou, žáky a rodiči, kteří retrospektivně reflektovali zkušenosti s distanční výukou psaní prostřednictvím rozhovorů, dotazníků a projektivní metody. Zjištění poukazují mimo jiné na důležitost role učitele-profesionála ve výuce elementárního psaní, který je z pohledu všech zúčastněných stran jen obtížně zastupitelný.

Klíčová slova
distanční výuka, výuka psaní, elementární psaní, případová studie

Článek ke stažení [PDF]

Title
REMOTE ELEMENTARY WRITING INSTRUCTION: A CASE STUDY

Abstract
This case study deals with remote writing instruction of first grade students during the emergency school closure in the 2020/2021 school year. A class teacher, her students and their parents retrospectively reflected on their experiences with online writing instruction via semi-structured interviews, open-ended question surveys and a projective method. Our findings highlight the key role of a teacher’s expertise not only in elementary writing instruction but most importantly in the field of didactic transposition.

Keywords
distance learning, writing instruction, elementary writing, case study

Diskuze