PROMĚNY PEDAGOGICKÝCH PROCESŮ V KONTEXTU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH: LONGITUDINÁLNÍ STUDIE

Autoři
Jakub Pivarč

Abstrakt
Účelem tohoto příspěvku je představit vybrané výsledky opakovaného kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo u 1340 učitelů ZŠ analyzovat pojetí proměn pedagogických procesů v kontextu tzv. inkluzivní novely školského zákona (č. 82/2015 Sb.). Výsledky z první etapy výzkumu, který byl uskutečněn v roce 2018, mimo jiné ukazují, že učitelé měli celkově spíše negativní postoje a necítili se být připraveni na inkluzivní vzdělávání. Druhá etapa výzkumu bude dokončena v červnu 2022 a umožní porovnat vývojové trendy a proměny v těchto jejich pojetích.

Klíčová slova

učitelé ZŠ, inkluzivní vzdělávání, longitudinální studie

Článek ke stažení [PDF]

Title
CHANGES IN PEDAGOGICAL PROCESSES IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS: A LONGITUDINAL STUDY

Abstract
In this paper we present selected results of a replicative quantitative research project which analysed the changes in the pedagogical processes of 1,340 primary school teachers in the context of the so-called inclusive amendment to the Education Act (No. 82/2015 Coll.). The results of the first phase of the research, which took place in 2018, show, among other findings, that teachers generally expressed rather negative attitudes toward inclusivity and did not feel prepared for inclusive education. The second stage of the research to be completed, in June 2022, will allow for a comparison of the developments in the educators’ approaches.

Keywords
primary schools teachers; inclusive education; longitudinal study

Diskuze