ŘEDITEL A JEHO UČITELSKÝ SBOR

SEKCE Č. 2: TEORIE A PRAXE FUNGOVÁNÍ VÝCHOVNÝCHA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Autoři: Jursová Jitka, Novotová Jitka; Picková Helena, Rozkovcová Andrea,Urbánek Petr

Abstrakt : Česká škola jako instituce se svébytnou kulturou prochází v posledních 20 letech výraznou proměnou (Pol, 2007). Klíčovým faktorem fungování školy a jejího vývoje je její personální potenciál, a to především vedle vedoucích pracovníků školy také všichni učitelé působící na dané škole ve smyslu individuálních kvalit jednotlivých učitelů, a zejména pak ve smyslu učitelského sboru jako specifické sociální profesní skupiny.

Klíčová slova: učitelský sbor, sociální klima, styl vedení, suportivita, direktivita vedení, angažovanost učitelů

Článek ke stažení [PDF] : ŘEDITEL A JEHO UČITELSKÝ SBOR

Title: HEADMASTER AND HIS/HER TEACHING STAFF

Abstract: The study presents the results of a survey focused on possible linkages between teachers’ and head masters’ view of conditions for the creation of social climate for teaching staff.

Keywords: teaching staff, social climate, leadership styles, supportiveness, directive leadership, involvement

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze