STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ K NEUTRALIZACI NÁSLEDKŮ TRAUMATICKÉ ZKUŠENOSTI U DĚTÍ V PŘÍBUZENSKÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČI

Autoři
Hana Kubíčková

Abstrakt
Cílem příspěvku je představit konkrétní výchovné strategie příbuzenských pěstounů směřující ke zmírnění dopadu narušení nebo naopak k posílení emoční, sociální a tělesné rovnováhy u jejich přijatých dětí. Prezentovaná oblast byla řešena v rámci širší výzkumné studie zaměřené na specifika příbuzenské pěstounské péče v souvislosti s transgenerační psychickou zátěží v rodině (viz Kubíčková, 2020). Na základě kvalitativní analýzy 25 hloubkových rozhovorů s pěstouny a jejich klíčovými sociálními pracovníky bylo odkryto, jakým způsobem participanti uvažují o individuálních cílech, přístupech a metodách v souvislosti s traumatickou zkušeností a prožívanou emoční krizí přijatých dětí. Zároveň byly reflektovány zdroje preferovaných strategií především v návaznosti na náročné životní události prožité samotnými pečujícími osobami.

Klíčová slova

péče příbuzných, výchovné strategie, ohrožené děti

Článek ke stažení [PDF] 

Title
STRATEGIES AIMED AT NEUTRALISING CONSEQUENCES OF THE TRAUMATIC EXPERIENCES OF CHILDREN IN KINSHIP FOSTER CARE

Abstract
The paper aims to present specific upbringing strategies of foster parents which aim at easing the impact of the disturbance or, on the other hand, strenghtening the emotional, social or physical balance of adopted children. The area under discussion was addressed in a broader research study focused on the specifics of foster kinship care in connection with the transgenerational psychological strain in the family (see Kubíčková, 2020). Based on a qualitative analysis of 25 in-depth interviews with kinship foster parents and their key social workers, our research revealed how participants think about individual goals, approaches, and methods concerning the traumatic experience and emotional crisis faced by adopted children. Moreover, the sources of preferred strategies were reflected, especially as connected to challenging life events experienced by the caregivers themselves.

Keywords
kinship care, upbringing strategies, vulnerable children

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze