PŘECHOD NA DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OČIMA ŽÁKŮ

Autoři
Hana Urbanová

Abstrakt
Předkládaná kvalitativní studie sleduje zkušenosti žáků v době před a po přechodu do nižšího sekundárního vzdělávání. Data byla získána ve dvou fázích pro-střednictvím analýzy písemných narací a polostrukturovaných rozhovorů se žáky pátého, resp. šestého ročníku základní školy. Výsledky ukazují, že dochází k posunům v nazírání žáků na přechod v čase. Pro adaptaci na druhém stupni byly jako klíčové faktory identifikovány vztahy s vrstevníky, poskytování zpětné vazby ze strany učitelů a styl výuky.

Klíčová slova

přechod, zkušenosti žáků, případová studie

Článek ke stažení [PDF] 

Title
TRANSITION TO LOWER SECONDARY SCHOOL FROM PUPILS’ PERSPECTIVES

Abstract
The present qualitative study examines pupils’ perceptions before and after the transition to lower secondary education. Data collection took place in two phases, by analysing of written narratives and semi-structured interviews with pupils in the fifth and sixth grades. The results show that over time, there are changes in perceptions of the transition. Relationship with peers, teachers’ feedback and teaching style were identified as key factors for the adaptation.

Keywords
transition, pupils’ perceptions, case study

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze