ÚČAST ŽÁKŮ NIŽŠÍHO SEKUNDÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VÝUCE NEJAZYKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V ANGLIČTINĚ A JEJÍ SOUVISLOST S VYKAZOVANÝM SOCIOEKONOMICKÝM STATUSEM

Autoři
Angie Moore, Hana Voňková

Abstrakt
Nejazykové třídy, které jsou plně nebo částečně vyučovány v angličtině (mate- matika, přírodní vědy, ICT atd.), se v posledních letech staly prioritou pro mnoho rodičů a škol v ČR. Tato studie si klade za cíl prozkoumat vztah mezi vykazovaným socioekonomickým statusem (SES) studentů a jejich účastí v těchto typech tříd. Ukazuje se, že participace žáků na nejazykových hodinách v angličtině souvisí s vysokým vykazovaným SES, což naznačuje nerovný přístup.

Klíčová slova

nižší sekundární vzdělávání, bilingvní vzdělávání, Česká republika, jazykové vzdělávání a výuka

Článek ke stažení [PDF]: Není k dispozici

Title
PUPILS WITH DIFFERENT SCHOOL ATTITUDES AND THEIR ACHIEVEMENTS

Abstract
Non-language classes that are taught fully or partly in English (math, science, ICT, etc.) have emerged as an educational priority for many parents and schools in the Czech Republic in recent years. This study aims to examine the relationship between self-reported indicators of socio-economic status (SES) and student participation in these types of classes. The findings show that the participation in non-language English classes relates to high SES indicators, suggesting unequal access.

Keywords
lower secondary education, bilingual education, the Czech Republic, language learning and teaching

Download the article in English [PDF]: 

Diskuze