DĚTI S ROZDÍLNÝMI POSTOJI KE ŠKOLE A JEJICH ŠKOLNÍ VÝSLEDKY

Autoři
Irena Smetáčková

Abstrakt
Příspěvek představuje výsledky studie vztahu mezi žákovskými postoji ke škole a školním prospěchem, výsledky v didaktických testech, komplexní učitelskou představou a pozorovaným chováním ve výuce. Studie z 29 tříd prvního stupně ZŠ ukázala, že školní postoje žáků a žákyň jsou spíše pozitivní. I přesto však byly zjištěny signifikantní vztahy mezi postoji a školními výsledky (měřenými dle různých kritérií). Mezi třídami panovaly silné rozdíly jak v postojích, tak v jejich souvislosti se školními výsledky.

Klíčová slova

postoje ke škole, prospěch, didaktické testy, 1. stupeň ZŠ

Článek ke stažení [PDF] 

Title
PUPILS WITH DIFFERENT SCHOOL ATTITUDES AND THEIR ACHIEVEMENTS

Abstract
The paper presents the results of a study of the relationship between students’ attitudes to school and their school achievement, results in didactic tests, a comprehensive teaching idea, and observed behaviour in dass. A study of 29 primary school classes showed that the school attitudes of pupils are rather positive. Nevertheless, significant relationships were found between attitudes and school results (measured according to various criteria). There were strong differences between classes as regards both their attitudes and their relationship to school performance.

Keywords
school attitudes, grades, didactic test, primary school

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze