INTERDISCIPLINÁRNÍ PODSTATA A SOUČASNÉ DISKURZY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autoři: Jůvová Alena, Chudý Štefan

Abstrakt : V přehledové studii se budeme zabývat současným pojetím sociální pedagogiky jako disciplíny se širokým potenciálem k řešení aktuálních společenských problémů,které často vyžadují přístup založený na interdisciplinárním transferu poznatků a využití strategií týmové spolupráce.

Klíčová slova: interdisciplinarita, sociální pedagogika, diskurz, paradigma sociální pedagogiky

Článek ke stažení [PDF] : INTERDISCIPLINÁRNÍ PODSTATA A SOUČASNÉ DISKURZY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Title: INTERDISCIPLINARY CONTENT AND CONTEMPORARY DISCOURSES OF SOCIAL PEDAGOGY

Abstract: The interdisciplinarity of social pedagogy is determined by its focus, which requires a holistic piont of view (theory) and individual approach of a reflective practitioner (application – practice).

Keywords: interdisciplinarity, social pedagogues, discourse, social pedagogues paradigm

Download the article in English [PDF]: Not available

REFLEXE VÝSLEDKŮ VLASTNÍCH VÝZKUMNÝCH ŠETŘENÍ JAKO PODPORA PROFESNÍHO ROZVOJE STUDENTŮ PEDAGOGIKY

Autor: Eva Marádová 

Abstrakt: Proměny současné školy v kontextu s probíhající kurikulární reformou vyvolávají potřebu adekvátních změn v přípravě budoucích učitelů. Do popředí zájmu odborníků se dostává nejen transformace vzdělávacího systému, tj. zavádění rámcových a školních vzdělávacích programů, ale i potřeba efektivně řešit aktuální výchovné situace ve školách a školských zařízeních. To vše klade zvýšené nároky na profesní kompetence všech pedagogických pracovníků. V příspěvku jsou předloženy výstupy z ověřování inovativního modelu semináře, jehož program vychází z potřeby těsnějšího propojování studia sociální pedagogiky s reálným světem pedagogické praxe. Specifické pojetí semináře umožnilo studentům konfrontovat své představy o vybraných doménách v práci pedagoga s výsledky výzkumné sondy, kterou v průběhu semináře metodologicky připravili, realizovali a vyhodnotili. 

Klíčová slova: vzdělávání pedagogů, sociální pedagogika, třídní učitel 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: REFLEXE VÝSLEDKŮ VLASTNÍCH VÝZKUMNÝCH ŠETŘENÍ JAKO PODPORA PROFESNÍHO ROZVOJE STUDENTŮ PEDAGOGIKY

 

Abstract: Reflection of Pedagogy Students‘ Research in Field as a Support of their Professional Development. Transformation of school in the context of current curricular reform brings about necessary changes in teacher training. Not only the transformation of educational system, including implementation of framework school educational programs, but also the need of effective educational solution in schools become major topic discussed by specialists. It brings higher requirements on professional competences of teachers. The paper presents outcomes of pilot innovative seminar model, the program of which is based on necessary interconnection of social pedagogy with pedagogical practice in schools. Special conception of the seminar enabled the students compare their image of pedagogical work with outcomes of the research prepared, realized and evaluated during their seminar. 

Key words: a teacher training, social pedagogy, class-teacher 

Download the article in English [PDF]: Not available