EVALUACE VYUŽITÍ PICO RÁMCE VE STUDIÍCH PUBLIKOVANÝCH V OBLASTI PEDAGOGIKY: PRŮŘEZOVÁ META-STUDIE

Autoři: Jiří Kantor

Abstrakt : Population-Interventions-Comparator-Outcome (PICO) je rámec vyžadovaný pro formulaci výzkumných otázek v intervenčních studiích. Cílem této meta- -studie bylo zjistit, jak se komponenty PICO používají v intervenčních studiích v oblasti pedagogiky. Analyzovali jsme všechny primární intervenční studie a systematická review publikované v pěti předních pedagogických časopisech za rok 2021. Na základě výsledků studie doporučujeme, aby výzkumníci v ob- lasti pedagogiky dodržovali požadavky standardizovaných a mezinárodně vyžadovaných publikačních doporučení pro intervenční studie.

Klíčová slova: meta-studie; PICO; intervenční studie

Článek ke stažení [PDF]

Title: ASSESSING THE USE OF THE PICO FRAMEWORK IN STUDIES PUBLISHED IN EDUCATION: A CROSS-SECTIONAL META-SURVEYS

Abstract: Population-Interventions-Comparator-Outcome (PICO) is the framework required for the formulation of research questions in intervention studies. The aim of this meta-study was to find out how PICO components are used in intervention studies in the field of pedagogy. We analyzed all primary intervention studies and systematic reviews published in five leading education journals for 2021. Based on the results of the study, we recommend that researchers in the field of pedagogy adhere to the requirements of standardized and internationally required publication recommendations for intervention studies.

Keywords: meta-review; PICO; intervention studies

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze