METODOLOGICKÉ VÝZVY A VĚCNÁ ZJIŠTENÍ KOMPARATIVNÍ PEDAGOGIKY V KVAZISTÁTECH: PŘÍPAD ABCHÁZIE

Autoři: Revaz Tabatadze, Dominik Dvořák

Abstrakt : Ve východní Evropě i jinde vznikly kvazistáty, jež nejsou mezinárodně uznává- ny, ale fungují a mj. zajišťují vzdělávání obyvatel. Na případu Abcházie ukazu- jeme, proč a jak by se srovnávací pedagogika měla kvazistáty zabývat. Přináší- me statistická data, dokumentující mj. rusifikaci vyšších stupňů vzdělávání v Abcházii a ideologické zásahy do kurikula. Popisujeme možnosti mezinárod- ního společenství při podpoře učitelů a mladých lidí v podobných zemích.

Klíčová slova: srovnávací pedagogika, kvazistáty, Gruzie, Abcházie, rusifikace

Článek ke stažení [PDF]

Title: METHODOLOGICAL CHALLENGES AND FINDINGS OF COMPARATIVE RESEARCH IN DE FACTO STATES: THE CASE OF ABKHASIA

Abstract: comparative education, de-facto states, Georgia, Abkhazia, Russification In Eastern Europe, a number of de-facto states have arisen that are not internationally recognized, but are functioning and organise the education of the population. In the case of Abkhazia we show why and how comparative education should study de-facto states. We present statistical data on the Russification of education in Abkhazia and ideological interventions in the curriculum. We describe how the international community can support teachers and students in authoritarian states.

Keywords: comparative education, de-facto states, Georgia, Abkhazia, Russification

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze