VIDEOSTUDIE – INTERAKCE LEKTORA S PUBLIKEM BĚHEM FYZIKÁLNÍCH DEMONSTRACÍ POHLEDEM KATEGORIÁLNÍHO SYSTÉMU

Autoři
Alexandr Nikitin, Petr Kácovský, Marie Snětinová

Abstrakt
Příspěvek předkládá základní informace o provedené studii videozáznamů fyzikálních demonstračních vystoupení pro studenty středních škol. Cílem studie bylo zanalyzovat interakci mezi lektorem a publikem a na základě této analýzy porovnat několik tematicky odlišných fyzikálních science show. K tomuto účelu byl vyvinut kategoriální systém, který v příspěvku představujeme. Výsledky studie ukazují velkou diverzitu mezi jednotlivými tematickými celky, která se poté promítá do vnímání daných vystoupení publikem.

Klíčová slova
kategoriální systém chování, demonstrační experimenty, videostudie

Článek ke stažení [PDF]

Title
STUDENTS-LECTURER INTERACTION DURING PHYSICS DEMONSTRATIONS USING A CATEGORICAL SYSTEM: A VIDEO STUDY

Abstract
This paper presents basic information about an analysis of video-recordings of physics demonstrations for upper secondary school students. The aim of the study is to analyse the interaction between the lecturer and the audience and, based on this analysis, to compare several thematically different physics science shows. We also present a categorical system that was developed for this purpose. The results of the study reveal high diversity among different topics, which can affect students’ perception of those performances.

Keywords
categorical system, demonstration experiments, video study

Diskuze