VYBRANÉ PRVKY OSOBNÍHO, RODINNÉHO A ŠKOLNÍHO KONTEXTU ŽÁKŮ, KTEŘÍ KRADOU VE ŠKOLE

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autor: Richterová Bohdana

Abstrakt : Představit na základě výstupů z regresní analýzy, jak závisí páchaní rizikových krádeží realizovaných žáky ve školním prostředí v Moravskoslezském krajina vybraných prvcích osobního, rodinného a školního kontextu těchto žáků.

Klíčová slova: krádeže ve škole, teorie delikvence, regresní analýza, rizikové chování, žák

Článek ke stažení [PDF] : VYBRANÉ PRVKY OSOBNÍHO, RODINNÉHO A ŠKOLNÍHO KONTEXTU ŽÁKŮ, KTEŘÍ KRADOU VE ŠKOLE

Title: CHOSEN ELEMENTS OF PERSONAL, FAMILY AND SCHOOL CONTEXTS OF PUPILS WHO STEAL AT SCHOOL

Abstract: Drawing on the outputs of regressive analyses, the paper presents how committing risk thefts by pupils in schools in the Moravian-Silesian Region depends on chosen elements of personal, family and school context of these pupils.

Keywords: thefts at school, theories of delinquency, regressive analysis, risk behaviour, pupil

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze