ŽÁKOVSKÉ NADHODNOCOVÁNÍ VLASTNÍCH ZNALOSTÍ VE VZTAHU K PŘÍLIŠNÉ PŘÍSNOSTI UČITELŮ: VYUŽITÍ METODY IDENTIFIKACE NADHODNOCOVÁNÍ VLASTNÍCH ZNALOSTÍ

Autoři: Ondřej Papajoanu, Martin Boško, Hana Voňková, Angie Moore

Abstrakt : Vztah mezi přísností učitelů a způsobem odpovídání žáků v dotaznících zatím nebyl detailně prozkoumán. Pomocí dat PISA 2012 analyzujeme vztah mezi přís- ností učitelů a žákovským nadhodnocováním vlastních znalostí. Přílišná přísnost učitelů souvisí s vyšší reportovanou obeznámeností s matematickými pojmy žáky, ale nikoliv s vyššími výsledky v testu z matematiky. Další výzkum se může více zaměřit na vztah mezi školním prostředím a způsobem odpovídání žáků.

Klíčová slova: metoda identifikace nadhodnocování vlastních znalostí, přísnost učitele, PISA

Článek ke stažení [PDF]

Title: STUDENT OVERCLAIMING OF KNOWLEDGE IN RELATION TO EXCESSIVE STRICTNESS OF TEACHERS: THE USE OF THE OVERCLAIMING TECHNIQUE

Abstract: The link between teacher strictness and student reporting behavior in questionnaire surveys is not well understood. Using PISA 2012 data, we analyze the link between teacher strictness and students overclaiming their knowledge. Teachers’ excessive strictness relates to a higher reported familiarity with mathematical concepts by students, but not to higher math test scores. Further research could further investigate how the school environment relates to student reporting behavior.

Keywords: overclaiming technique, teacher strictness, PISA

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze