NARATIVNÍ IDENTITA ŽÁKŮ SOUKROMÝCH ALTERNATIVNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Autoři
Kateřina Vlčková

Abstrakt
Identita žáků je dynamická, mnohovrstevnatá, konstruovaná v interakci aktérů edukačního procesu. Je formována edukačním procesem a ovlivňuje ho. Zajímalo nás, jaké identity vykazují žáci soukromých alternativních základních škol. Žáci pátého a osmého ročníku dvou škol (N = 65) napsali narativy o důležité situaci ve škole, kde byli hlavními aktéry. Žáci se silně vztahovali ke kamarádům, reportovali pozitivní vztah k učitelům, vzdělávání i škole. Zažívali zajímavé vzdělávání, blízkost a respekt.

Klíčová slova
žákovská identita, narativní výzkum, žákovské narativy, základní vzdělávání, soukromé alternativní školy

Článek ke stažení [PDF]

Title
STUDENTS’ NARRATIVE IDENTITY: CZECH PRIVATE ALTERNATIVE PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS

Abstract
Student identity is dynamic, multi-sided, and co-constructed in educational interaction, that is, formed by the educational process but influencing it as well. Our research focused on the identities of students of private alternative primary and lower secondary schools. 65 students wrote narratives about an important situation in their school. The students strongly related to their friends, reported positive relations with teachers, the school. They also mentioned experiencing stimulating education and respectful human relationships.

Keywords
students’ identity, narrative research, students’ narratives, primary and lower secondary education, private alternative schools

Diskuze