POJEM NÁBOŽENSTVÍ V DĚTSKÉ KONSTRUKCI SVĚTA A V PROCESU VYUČOVÁNÍ

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autor: Bruzlová Martina

Abstrakt : Ráda bych představila výsledky výzkumu dětského pojetí pojmu náboženství a jeho změn v procesu vyučování. Výzkum zachytil žákovské pojetí pojmu náboženství pomocí eseje a následného nestrukturovaného rozhovoru.

Klíčová slova: dětské pojetí; náboženství; žák; esej; rozhovor; základní škola

Článek ke stažení [PDF] : POJEM NÁBOŽENSTVÍ V DĚTSKÉ KONSTRUKCI SVĚTA A V PROCESU VYUČOVÁNÍ

Title: THE CONCEPT OF RELIGION IN THE CHILDREN’S CONSTRUCTION OF THE WORLD AND IN THE EDUCATION PROCESS

Abstract: I would like to show the results of the exploration of children’s concept of religion and its changes in the process of teaching. The research has captured pupils’ concept of religion through the essay and the subsequent unstructured interview.

Keywords: child’s concept; religion; pupil; essay; interview; elementary school

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze