PREFERENCE UŽIVATELŮ GAMIFIKOVANÉHO VÝUKOVÉHO SYSTÉMU

Autoři
Jan Miškov

Abstrakt
Zkoumáme možnosti gamifikace e-learningu na Masarykově univerzitě. Zajímaly nás postoje vysokoškolských studentů vybraných kurzů s e-learningovou oporou. V online dotazníku jsme se jich ptali, co je motivuje ke studiu a jaký potenciál vidí v uplatnění herních principů v e-learningu. Jednalo se většinou o bakaláře ve věku 18–25 let. Výzkum motivačního potenciálu gamifikace ve výukovém online prostředí nám umožnil získat jasnější představu o zkušenostech uživatelů univerzitního systému. Na základě zjištění doporučujeme učitelům a vývojářům, jak by mohli zlepšit návrh e-learningu v souladu s potřebami a preferencemi studentů.

Klíčová slova
gamifikace, e-learning, uživatelská zkušenost, výukové online prostředí, motivace

Článek ke stažení [PDF]

Title
GAMIFIED LEARNING SYSTEM USERSʼ PREFERENCES

Abstract
We explore the possibilities of gamification in e-learning at the Masaryk university. Here we were interested in the attitudes of university students of selected courses with an e-learning component. In an online questionnaire, we asked what motivates them to study and what potential they see in the utilisation of game principles in e-learning. These were mostly bachelor students aged 18–25. Research into the motivational potential of gamification in an online learning environment has allowed us to gain a clearer understanding of the user experience with the university system. Based on the findings, we present suggestions for teachers and developers how to improve e-learning design in line with students’ needs and preferences.

Keywords
gamification, e-learning, user experience, online learning environment, motivation

Diskuze