REFLEXE OPAKOVANĚ NEÚSPĚŠNÝCH MATURANTŮ NA JEJICH PRŮCHOD STUDIEM

Autoři
Tereza Vengřinová, Václav Vydra

Abstrakt
Sebepojetí si utváříme na základě zpětné vazby od významných druhých na náš výkon. V případě opakovaně neúspěšných maturantů bylo sebepojetí utvářeno i díky známkám, které v průběhu studia na SŠ získávali. Jelikož během té doby nezaznamenali žádný výrazný varovný signál (např. nutnost opakovat ročník), domnívali se, že jejich vědomosti jsou dostatečné a jsou tedy na maturitní zkoušku připraveni. Překvapením pro ně bylo, když u maturity, která má zkoušet základní znalosti, opakovaně neuspěli.

Klíčová slova
maturita, sebepojetí, studium, závěrečná zkouška

Článek ke stažení [PDF]

Title
REFLECTION OF REPEATEDLY UNSUCCESSFUL MATURA EXAMINEES ON THEIR STUDY PERIOD

Abstract
Self-awareness is based on feedback from significant others on our performance. In the case of repeatedly unsuccessful Matura examinees, self-awareness was also shaped by their grades during high school studies. As they did not notice any significant warning signals during that time (e.g. the need to repeat the grade), they thought that their knowledge was sufficient and they were ready for the Matura exam. The surprise for them was that they repeatedly failed the Matura exam, which is supposed to test basic knowledge.

Keywords
Matura exam, self-awareness, study period, school-leaving exam

Diskuze