INTERDISCIPLINÁRNÍ PODSTATA A SOUČASNÉ DISKURZY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autoři: Jůvová Alena, Chudý Štefan

Abstrakt : V přehledové studii se budeme zabývat současným pojetím sociální pedagogiky jako disciplíny se širokým potenciálem k řešení aktuálních společenských problémů,které často vyžadují přístup založený na interdisciplinárním transferu poznatků a využití strategií týmové spolupráce.

Klíčová slova: interdisciplinarita, sociální pedagogika, diskurz, paradigma sociální pedagogiky

Článek ke stažení [PDF] : INTERDISCIPLINÁRNÍ PODSTATA A SOUČASNÉ DISKURZY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Title: INTERDISCIPLINARY CONTENT AND CONTEMPORARY DISCOURSES OF SOCIAL PEDAGOGY

Abstract: The interdisciplinarity of social pedagogy is determined by its focus, which requires a holistic piont of view (theory) and individual approach of a reflective practitioner (application – practice).

Keywords: interdisciplinarity, social pedagogues, discourse, social pedagogues paradigm

Download the article in English [PDF]: Not available

Quo vadis systému ďalšieho vzdelávania učiteľov; spoločné znaky a rozdiely medzi diskurzom učiteľov v Čechách a na Slovensku (Quo vadis system of further teacher education; common signs and differences between teacher discourse in the Czech and Slovak rep

Sekce 3 – Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci

Autor : Jaroslav Pěnička

Abstrakt : Cílem příspěvku je představit výsledky dotazníkového reprezentativního šetření, které bylo realizováno napříč univerzitami v ČR. Ve studii nás zajímalo, kolik akademiků – seniorů zůstává na univerzitách, v jakých oborech a s jakým pracovním zařazením. Dále nás zajímaly na jedné straně možnosti jejich dalšího výzkumného potenciálu, na druhé straně jak jsou na jejich participaci připraveny samotné univerzity. Významnou součástí výzkumu bylo zjišťování názorů akademiků – seniorů na mladou generaci akademiků a výzkumníků.

Klíčová slova: Učiteľ, profesijný rozvoj, kariérny rast, motivácia, diskurz, kvalitatívny prístup k výskume

Článek ke stažení [PDF] : Quo vadis systému ďalšieho vzdelávania učiteľov; spoločné znaky a rozdiely medzi diskurzom učiteľov v Čechách a na Slovensku (Quo vadis system of further teacher education; common signs and differences between teacher discourse in the Czech and Slovak republics)

Keywords: Teacher, professional development, career growth, motivation, discourse, qualitative research

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskurzivní analýza jako metoda historicko-pedagogického výzkumu

5. SEKCE Výzkum dítěte, žáka a studenta

Autor: Tomáš Kasper

Abstrakt: Historický pedagogický výzkum považujeme za pevnou součást pedagogického výzkumu. Přesto v poslední době nezažívá v české pedagogice ani zlaté období, ani renesanci. Historicko-pedagogický výzkum je v české pedagogické veřejnosti uznáván, ale jen málo rozvíjen. Přestože historické výzkumy umožňují cennou komparaci, která může obohatit rovněž současnou kurikulární diskusi, nejsou východiska aktuální školské reformy dostatečně zasazena do historického kontextu. Je to škoda, protože otázky dekonstrukce historickopedagogické reality objasňují základní východiska pedagogických koncepcí a umožňují zaujmout od nich kritický odstup. Předkládaný článek tematizuje základy diskurzivní analýzy, která je využívanou metodou historického výzkumu.

Klíčová slova: diskurz, diskurzivní analýza, diskurzivní formace, strukturalismus, Ludwig Wittgenstein, škola Annales, Michel Foucault

Článek ke stažení [PDF]: Diskurzivní analýza jako metoda historicko-pedagogického výzkumu

Title: Discourses analysis as method of historical-pedagogical research

Abstract: We consider pedagogical research a firm part of pedagogical research. Neverthless, in Czech pedagogy, it does not experience a golden era or Renaissance. Czech pedagogical public acknowledges historical-pedagogical research, which is however being developed very slowly.Even though historical research enables valuable comparison that can enrich currentcuricular discussion as well, the starting points of the topical reform of the educationalsystem are not sufficiently set into historical context. It is a shame, because issues of deconstruction of historical-pedagogical reality show fundamental starting points of pedagogical conceptions and they make it possible to adopt critical distance from them.This article will introduce some ideas about analysis of discourse as a metod of historical pedagogical research.

Key words: discourse, analysis of discourse, formation of discourse, structuralism, Ludwig Wittgenstein, school of Annales, Michel Foucault

Download the article in English [PDF]: Not available