INTERDISCIPLINÁRNÍ PODSTATA A SOUČASNÉ DISKURZY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autoři: Jůvová Alena, Chudý Štefan

Abstrakt : V přehledové studii se budeme zabývat současným pojetím sociální pedagogiky jako disciplíny se širokým potenciálem k řešení aktuálních společenských problémů,které často vyžadují přístup založený na interdisciplinárním transferu poznatků a využití strategií týmové spolupráce.

Klíčová slova: interdisciplinarita, sociální pedagogika, diskurz, paradigma sociální pedagogiky

Článek ke stažení [PDF] : INTERDISCIPLINÁRNÍ PODSTATA A SOUČASNÉ DISKURZY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Title: INTERDISCIPLINARY CONTENT AND CONTEMPORARY DISCOURSES OF SOCIAL PEDAGOGY

Abstract: The interdisciplinarity of social pedagogy is determined by its focus, which requires a holistic piont of view (theory) and individual approach of a reflective practitioner (application – practice).

Keywords: interdisciplinarity, social pedagogues, discourse, social pedagogues paradigm

Download the article in English [PDF]: Not available

„SOCIOLOGIE JAKO PEDAGOGIKA“ V POJETÍ HALASZOVÉ A KAUFMANA – SYNERGIE TEORIE A PRAXE VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ

POSTERY

Autor : Leona Stašová

Abstrakt : Cílem příspěvku je poukázat na pojetí interdisciplinární spolupráce tak, jak jej využívají Halaszová a Kaufman (2008) a v němž vytvářejí specifické pojetí vztahu sociologie a pedagogiky.

Klíčová slova: pedagogika, sociologie, interdisciplinarita, škola, třída

Článek ke stažení [PDF] : „SOCIOLOGIE JAKO PEDAGOGIKA“ V POJETÍ HALASZOVÉ A KAUFMANA – SYNERGIE TEORIE A PRAXE VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ

Title: “SOCIOLOGY AS PEDAGOGY” BY HALASZ AND KAUFMAN -SYNERGY OF THEORY AND PRACTICE IN THE CLASSROOM

Abstract: In the framework of “sociology as pedagogy”, Halasz and Kaufman(2008) show how sociology can enhance and inform teaching and learning.

Keywords: pedagogy, sociology, interdisciplinarity, school, classroom

Download the article in English [PDF]: Not available

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA – CESTA K INTERDISCIPLINARITE BUDÚCICH VÝSKUMNÍKOV

ABSTRAKTY K PLENÁRNÍM VYSTOUPENÍM

Autoři : Kosová Beata, Hanesová Dana

Abstrakt : Cieľom štúdie je ukázať jednu z ciest, ako prekonávať súčasnú odborovú uzavretosť slovenského pedagogického výskumu už pri príprave budúcich výskumníkov v podmienkach doktorandského štúdia..

Klíčová slova: interdisciplinarita, doktorandská škola, vedecko-výskumné kompetencie, generické zručnosti

Článek ke stažení [PDF] : DOKTORANDSKÁ ŠKOLA – CESTA K INTERDISCIPLINARITE BUDÚCICH VÝSKUMNÍKOV

Title: DOCTORAL SCHOOL – THE WAY TO INTERDISCIPLINARITY OF FUTURE RESEARCHERS

Abstract: The aim of the study is to present one of the ways of overcoming the current disciplinary incommunicativeness of Slovak pedagogical research already during the preparation of future researchers within their doctoral study.

Keywords: interdisciplinarity, doctoral school, scientific research competences,generic skills

Download the article in English [PDF]: Not available

Jazyk současné pedagogiky: Jak se proměňuje pedagogická terminologie?

HLAVNÍ REFERÁTY

Autor: ELIŠKA WALTEROVÁ

Abstrakt: Jazyk pedagogiky se mění s vývojem oboru a se změnami v edukační realitě,v českém prostředí výrazně od 90. let 20. století. Pedagogika se internacionalizuje,liberalizuje a stává interdisciplinární. Mění se obsah základních pojmů, rozvíjejí se nové podobory, témata a výzkumné metody.

Klíčová slova: pedagogické pojmy,terminologie,rozvoj pedagogiky,internacionalizace,interdisciplinarita, kultivace jazyka, norma

Článek ke stažení [PDF]: Jazyk soucasne pedagogiky: Jak se promenuje pedagogicka terminologie?

Title: Language of Contemporary Education: How Terminology of Education is Changing?

Abstract: Language of education changes outstandingly since 1990th. Education isgetting international, more liberal and interdisciplinary. Content of key concepts ischanging, new fields, topics and methods develop. Diversity and missing standard arecritised. New dictionaries, monographs and textbooks contribute to cultivation ofterminology. Scientific terminology and presisation of concepts are a visit-card of thefield. Terminology is a part of methodology.Development of the structure of conceptsand codification of terminology is a task for permanent and coordinated care of thewhole educational community.

Key words: educational concepts, terminology,internationalization, interdisciplinatity,development of education,cultivation of language,standard

Download the article in English [PDF]: Not available

Zapojení studentů do odborných i pedagogických ekologických projektů (aktivizující formy a metody vzdělávání)

Autor: Málková, J.

Abstrakt: Nastíněn je přínos společných komplexních víceletých výzkumů VŠ učitele a studentů biologie PedFak UHK Modelové lokality jsou krajinářsky i botanicky unikátní, ale ohrožené.

Abstract: There is shown a benefit of long-lasting collective and complex researches of both university teachers and students of the Biology department at the Faculty of Education ofthe University of Hradec Králové. Model localities are unique from both botanical and landscape points of view.

Keywords: activization of environmental education, complexity, interdisciplinarity, projects, students‘ participationt.

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Zapojení studentů do odborných i pedagogických ekologických projektů (aktivizující formy a metody vzdělávání)