ALTERNATIVNÍ SOUKROMÁ ŠKOLA: ŽITÉ HODNOTY Z POHLEDU ŘEDITELE, UČITELŮ, ŽÁKŮ A NEWSLETTERŮ

Autoři
Jana Kratochvílová, Lucie Škarková

Abstrakt
Ve výzkumu se zaměřujeme na kolektivní identitu školy a hodnoty, které ji spoluutváří. Ukazuje se, že kolektivní identita školy je konstruována způsobem transmise konkrétních hodnot skrze aktéry školy a to jak v běžné pedagogické praxi tak v podobě písemných dokladů. Cílem je identifikovat žité hodnoty školy, které se vztahují ke kolektivní identitě školy. Aktéry jsou v našem výzkumu žáci, učitelé a vedení školy. Dalším zdrojem dat jsou písemné artefakty v podobě newsletterů školy.

Klíčová slova
identita školy, hodnoty, narativní výzkum, newsletter, aktéři školy

Článek ke stažení [PDF]

Title
ALTERNATIVE PRIVATE SCHOOL: LIVED VALUES FROM THE POINT OF VIEW OF HEAD-TEACHER, TEACHERS, STUDENTS AND NEWSLETTERS

Abstract
In our research, we focus on the collective identity of a school and the values that create it. Collective school identity is constructed through the transmission of specific values by school agents (students, teachers, and school management) both in the educational process and in the form of written artifacts (e.g., school newsletters). Our aim is to identify lived school values connected to the given collective school identity.

Keywords
school identity, values, school vision, narrative research, newsletters

Diskuze