DIDAKTIKA POČIATOČNÉHO OSVOJOVANIA SI CUDZÍCH JAZYKOV Z PERSPEKTÍVY TRANS-DISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU K EDUKÁCII

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autor: Pokrivčáková Silvia

Abstrakt : Narastajúce nároky na ovládanie cudzích jazykov vo svete vedie k postupnému znižovaniu vekovej hranice povinného začiatku vyučovania cudzích jazykov v rámci inštitucionalizovaného edukačného kontextu.

Klíčová slova: predškolské vzdelávanie, lingvodidaktika, počiatočné osvojovaniesi cudzích jazykov, transdisciplinárny prístup

Článek ke stažení [PDF] : DIDAKTIKA POČIATOČNÉHO OSVOJOVANIA SI CUDZÍCH JAZYKOV Z PERSPEKTÍVY TRANS-DISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU K EDUKÁCII

Title: METHODOLOGY OF EARLY FOREIGN LANGUAGE LEARNING FROM THE PERSPECTIVE OF THE TRANS-DISCIPLINARY APPROACH TO EDUCATION

Abstract: Growing demands to speak foreign languages throughout the worldlead to a gradual lowering of the age limit for the compulsory beginning of teaching foreign languages within the institutionalised educational context.

Keywords: pre-school education, language pedagogy, early foreign language learning, trans-disciplinary approach

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze